OM TURNÉNETVÆRKET (TN)

Turnénetværket for Voksenteater er et netværk bestående af pt. 73 danske scener (pr. oktober 2022), som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet. Hver år i november måned vælger Turnénetværket 22 scenekunstforestillinger (heraf minimum 2 udenlandske scenekunstproduktioner), foreslået af producenter, der den følgende sæson præsenteres på medlemmer af Turnénetværkets scener.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond yder en særlig underskudsgaranti (16.000 kr. pr. opførelse som udgangspunkt) til scenerne optaget i Turnénetværket i forbindelse med realisering af de forestillinger, som netværket vælger.

 

ARRANGØRER:

For at underskudsgarantien kan udløses, skal man:

– være medlem af Turnéteater.dk. Scener, der hører under Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Ålborg, kan optages som medlemmer. I praksis kan også teaterforeninger optages som medlemmer. Teaterforeningerne hører til Kulturministeriets støtteområde, som beskrevet i Scenekunstlovens §24).
Se mere: https://www.turneteater.dk/om/om-turneteater-dk/

– i princippet opfylde kriterierne for at modtage formidlingstilskud fra pulje 2 eller pulje 3 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Og proaktivt ansøge om Formidlingstilskud, benytte sit Formidlingstilskud og afrapportere størrelsen af anvendt Formidlingstilskud når man afrapporterer økonomien for de respektive TN-opførelser. Læs om formidlingstilskud her:

Pulje 2 (fx egnsteatre, små storbyteatre m.fl.): https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/formidlingsordningens-pulje-2/

Pulje 3 (fx teater-foreninger og lokale kulturhuse m.fl.): https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/formidlingsordningens-pulje-3-til-arrangoerer-af-turneteater/.

– stille scene til rådighed uden omkostning for producenter af forestillinger

– markedsføre forestillingerne lokalt herunder fremstille pressemateriale/annoncer mv.

– stille teknik og teknisk personale til rådighed efter aftale

– aflønne eller på andre måder sørge for lokalt personale

– varetage billetsalg og –administration

– aflægge billetsalgs- og økonomirapport for samtlige bookede forestillinger under Turnénetværket – opført i sæsonen – til Turnéteater.dk

– fra og med sæson 23/24 skal medlemsscenerne, igennem én sæson, præsentere minimum to forskellige forestillinger, booket på www.turneteater.dk. Heraf skal minimum én være optaget i Turnénetværket, mens den anden kan være en forestilling optaget i Garantiordningen.

– Vælger et medlem blot at præsentere én forestilling i samme sæson, bortfalder muligheden for at anmode om underskudsgarantien på denne ene opførelse i den aktuelle sæson.

– en medlemsscene må gerne vælge at springe én sæson over eller blot at præsentere én forestilling i én sæson. For at opretholde medlemskabet skal medlemmet dog, hvis dette vælges, præsentere minimum 2 forskellige forestillinger sæsonen inden eller efter “orlovssæsonen”. Overholdes dette minimumsopførelseskriterie over en 2-sæsonsperiode ikke, bliver medlemmet ekskluderet af Turnénetværket. Medlemmet kan efterfølgende ansøge om (gen)optagelse, på lige vilkår som øvrige teaterarrangører, når arrangøren er klar til det.

– deltage aktivt i Turnénetværket m.h.t. at vurdere og booke egnede forestillinger

– have visioner for udvikling af tilskuerantal – herunder udvikling af nye publikumsgrupper

Yderligere information om mulighederne for at blive optaget som medlem fås ved henvendelse til netværkskoordinatoren på turneteater@gmail.com.


FORESTILLINGER – PRODUCENTER:

En forestilling, der er optaget i Garantiordningen, kan ikke optages i Turnénetværket i samme sæson. Dette er gældende fra og med sæson 23/24.

For at en forestilling kan godkendes til at indgå i netværkets repertoire skal den være produceret af en producent, der hører under Projektstøtteudvalg for Scenekunst Under Statens Kunstfonds støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Ålborg.

Udenlandsk producerede forestillinger, eller danskproducerede forestillinger, der ikke har modtaget projekttilskud – eller hvis kompagniet/skaberne bag forestillingen ikke har modtaget driftstilskud – fra Projektstøtteudvalg for Scenekunst under Statens Kunstfond, kan endvidere optages i netværkets repertoire, hvis Projektstøtteudvalget for Scenekunst, efter ansøgning, godkender produktionen som værende professionel scenekunst i Scenekunstlovens forstand. For mere information om denne godkendelsesprocedure med ansøgningsfrister fire gange årligt. Se venligst https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/formidlingsordningen-godkendelse-af-forestilling

Forestillinger produceret af egnsteatre, små storbyteatre og teaterproducenter med særlige opgaver: Dansk Danseteater, Dansehallerne, Randers Teater og Vendsyssel Teater er forhåndsgodkendt som modtagere af Formidlingsordningsmidler. Disse producenter skal derfor ikke ansøge om godkendelse for at foreslå sine produktioner til Turnénetværket.

Producenten skal:
– forestå salg af og udbredelse af egen forestilling

– fremstille salgs, presse- og PR-materiale og stille dette til rådighed for arrangøren

– fastsætte en samlet pris for salg af forestillingen (indregnet honorar til medvirkende, diæter, ophold, transport, royalties, teknisk udstyr, afviklende teknikere m.m.)

– kunne afsætte periode(r) inden for én teatersæson (fra 1. juli til 30. juni) til realisering af minimum 8 opførelser fordelt på minimum 3 medlemsarrangører (udenlandske produktioner dog blot minimum 3 opførelser fordelt på minimum 2 medlemsarrangører) af den aktuelle forestilling til scener i netværket

– overholde visse deadlines mht tereba-registrering, kontraktskrivelse og aflevering af salgsmateriale

– planlægge og realisere de aftalte opførelser

Yderligere information om mulighederne for at få en forestilling optaget i repertoiret fås ved henvendelse til netværkskoordinatoren på turneteater@gmail.com.

Producenter kan med fordel læse mere om at få forestillinger på turné i Danmark på Udviklingsplatformen digitale vidensdelingsplatform UPgrade: https://www.udviklingsplatformen.dk/upgrade-post/paa-turne-i-danmark/


TIMING FOR PLANLÆGNING AF TURNÉNETVÆRKSÆSON 24/25:

Læs her en oversigt over hvordan udvælgelsen af de 22 titler forløber:

Mandag 25/9 – mandag 16/10, 2023: Open Call periode
Producenter af nyskabende og eksperimenterende voksenturnéteater foreslår egne forestillinger – indeholdende fokuserede beskrivelser og salgs-data – på www.turneteater.dk.

Se hvilke beskrivelser og salgs-data producenten skal indtaste i denne PDF-kopi af onlineformularen: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2022/09/registrerings-indtastningsformular-forestillinger-go-og-tn.pdf

Se her et par anbefalinger m.h.t. at præsentere dit forslag effektivt: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/faq-producenter.pdf.

Udenlandsk producerede forestillinger foreslås typisk af Turnénetværkets medlemsscener i samspil med udenlandske producenter/agenturer.

OBS: Turnénetværket har en praksis for at fravælge forestillinger, der allerede har været turnérealiseret tidligere i regi af Turnénetværket. Dog har bestyrelsen mulighed for at give dispensation.

Det er til enhver tid medlemsscenerne, der under det årlige medlems/kurateringsmøde i november måned, kollektivt beslutter hvilke forslag, Turnénetværket vælger at præsentere.

25/9 – 23/10 kl. 23:59, 2023: Thumbs-Ups periode
Medlemsscener vurderer forslagene, som vises på undersiden “ALLE FORSLAG”.

Turnénetværkets medlemsscener afgiver thumbs-ups – vurderer om producentens forslag lever op til Turnénetværkets formål og skeler til om de vil præsentere den foreslåede titel.

Opnår forslaget mere end 21 thumbs-ups, bliver den foreslåede forestilling dermed “godkendt til drøftelse” i f.m. det kommende medlems/kurateringsmøde.

Opnår forslaget ikke 21 thumbs-ups inden d. 23/10, 2023, går den ikke videre i udvælgelsesprocessen og slettes fra www.turneteater.dk.

Ca. onsdag d. 25/10, 2023: Turneteater.dk udmelder den TN-differentierede garantitildeling
Bestyrelsen for Turnéteater.dk meddeler hvilke forslag, der tildeles henholdsvis 5.000,-, 10.000,-, 16.000,-, 24.000,- eller 32.000,- i Turnénetværks-underskudsgaranti, i fald de vælges. Som hovedregel gælder disse kriterier:
Max. 1 på scenen: 10.000
2-9 på scenen: 16.000 eller 24.000
Over 10 på scenen:  32.000
Bestyrelsen kan dog vurdere garantistørrelsen fra forestilling til forestilling.

Mandag d. 30/10, 2023: Medlemsscenerne mødes til kurateringsmøde
De 22 titler vælges. Samme aften eller dagen efter modtager de producenter, hvis forestillinger blev drøftet på mødet, valgets udfald.

Fra ca. 1/11, 2023: Bookingperiode starter
Turnénetværkets medlemsscener begynder at booke opførelser med henblik på sæson 24/25 blandt de udvalgte 22 titler.

(OBS: 10-12/11, 2023: Danmarks Teaterforeninger afholder Teaterseminar på Comwell i Kolding)
https://danmarks-teaterforeninger.dk/teaterseminar

Ultimo januar 2024: Deadline for at producenterne opnår tilstrækkelige antal bookinger for at realiseres i regi af TN.

Herefter kan der forekomme justeringer, hvis enkelte af de 22 valgte forestillinger alligevel ikke realiseres.

I efterårsperioden 2023 og januar 2024 monitorerer Turnénetværkets koordinator booking-udviklingen. Er der blandt de 22 optagne forestillinger, nogle der “hænger” i f.t. at opnå de minimum krævede antal opførelser – for at udløse muligheden for at arrangørerne kan opnå udbetaling af evt. opstået underskudsgaranti – kommunikerer koordinator med de aktuelle producenter med henblik på afklaring af turnérealisering.

Er der forestillinger, der efter udgangen af januar 2024 ikke kan opfylde kriterierne for at blive realiseret (ikke har opnået minimum 8 opførelser fordelt på minimum 3 Turnénetværks-medlems-arrangører (udenlandske produktioner dog blot minimum 3 opførelser fordelt på minimum 2 Turnénetværks-medlems-arrangører), med den konsekvens at arrangørerne ikke kan udløse underskudsgarantien, bortfalder disse forestillinger i Turnénetværkets regi.

Herefter har arrangørerne mulighed for at erstatte evt. ikke-realiserede bookinger med nye bookinger med de øvrige optagne forestillinger, der stadig er turnéaktive i den kommende sæson, for at overholde kriteriet om at medlemsarrangører minimum skal præsentere 2 forskellige forestillinger i sæsonen, for at opnå muligheden for at anmode om udbetaling af evt. opstået underskud i f.m. de bookede opførelser.

 

BOOKINGER OG AFTALER OM OPFØRELSER:

Arrangører der er medlemmer af Turnénetværket, der er logget ind i sin medlemsbrugerprofil, kan anmode producenter om at booke opførelser blandt de TN-optagne titler på www.turneteater.dk.

Producenterne godkender arrangørens dato-anmodninger/bookinger eller afviser dato-anmodningen, hvis bookingen ikke passer ind i turlogistikken. Hvis producenten afviser arrangørens datobooking finder producenten og arrangøren i dialog en passende dato, som så arrangøren booker og producenten efterfølgende godkender i systemet.

Når en arrangør har booket en forestilling på bookingsystemet på www.turneteater.dk og producenten har bekræftet bookingen, betragtes det som en bindende aftale, der kun kan ændres eller ophæves med begge parters accept.

Tilkendegivelser udtrykt på bookingfunktionen, har samme status som enhver anden aftale, hvor såvel mundtlige som skriftlige aftaler er bindende.

Aftaleprocessen bekræftes gensidigt med at producenten og arrangøren indgår en skriftlig kontrakt.

Turnéteater.dk anbefaler at Danmarks Teaterforeningers standard kontraktskabelon benyttes: https://danmarks-teaterforeninger.dk/information/standardvedtaegter-og-kontrakter/dts-standardkontrakt, der er et dokument mellem producenten og arrangøren.

Arrangører og producenter kan indgå aftaler om opførelser til en aftalt opførelsesdato, mens sæsonen “ruller”. Man skal blot huske at booke / opdatere aftalerne i bookingsystemet.

P.g.a. den gensidige afhængighed medlemsarrangørerne imellem – grundet krav om minimum antal opførelser for at udløse de økonomiske underskudsgarantier – kan arrangører, der har indgået aftaler om opførelser ikke springe fra indgåede aftaler.

Kun ved force majeure kan kontraktede opførelser aflyses. Turnenetværket har, med accept fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond samt Slots- og Kulturstyrelsen, igennem sagsbehandlingspraksis skabt præcedens for at force majeure aflysninger – der bevirker at titlerne kommer under minimumskravet af antal opførelser, eller at medlemsarrangørerne kommer under minimumsantallet af turnénetværksopførelser pr. sæson – ikke får konsekvenser for udbetaling af underskudsgarantierne for sæsonens øvrige opførelser i regi af Turnénetværket.

Medlemsarrangører og producenter kan indgå aftaler om opførelser efter deadlinen ultimo januar 2024 og frem til en aftalt opførelsesdato, mens sæsonen “ruller”. Man skal blot huske at booke og dermed opdatere aftalerne i bookingsystemet på www.turneteater.dk.

 

UDBETALING AF UNDERSKUDSGARANTIER:

Uddybende og fuldgyldig vejledning om rammer, vilkår og kriterier for at få udbetalt underskudsgaranti for forestillinger optaget i Turnénetværket for Voksenteater kan ses her:

Sæson 22/23:
https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2023/01/vejledning-turnenetvaerket-2022-2023.pdf

Sæson 23/24:
https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2023/08/20230816-turnenetvaerket-vejledning-2023-2024.pdf


Kortfattet beskrivelse:
Rammen for underskudsgarantien til Turnénetværksordningen er på 3. mill. kr. Hvis medlemmerne samlet set anmoder om mere end 3 mill. kr. og således overstiger rammen, vil medlemmer, der står til at få udbetalt en samlet garantisum på over 48.000 kr. (svarende til udnyttelse af standard-garanti for i alt 3 forestillingstitler), få reduceret deres garantiudbetaling relativt – ud over de 48.000 kr. -, alt efter, hvor meget garantistøtte man anmoder om, således at den totale udbetalte garantisum efter reduktionerne rammer 3 mill. kr.

Der kan maksimalt opnås 5.000,-, 10.000, 16.000, 24.000 kr. eller 32.000 kr. i underskudsgaranti pr. forestillingstitel afhængig af underskudsgaranti-tildelingens størrelse. Fra sæson 23/24 dog max. 75% af forestillingens pris pr. opførelse.

Såfremt arrangøren præsenterer én forestillingstitel flere gange inden for sæsonen, kan underskudsgarantien fordeles over antallet af opførelser. Og arrangøren skal, i disse tilfælde, aflægge ét samlet regnskab, dvs. anføre den samlede forestillingspris, den samlede indtægt (inkl. formidlingstilskud) samt det samlede tilskuerantal. Man skal desuden anføre, hvor mange opførelser det drejer sig om.

Opførelserne skal af arrangøren være booket via www.turneteater.dk og bookingen skal være godkendt af forestillingens producent. Er de ikke booket i dette bookingsystem, bortfalder muligheden for at opnå underskudsgaranti.

Arrangøren skal afrapportere billetstatistik for alle sæsonens bookede opførelser vedr. forestillinger, der er optaget i Turnénetværket, uanset om der søges underskudsgaranti eller ej.

Såfremt man har modtaget formidlingstilskud (pulje 2 og 3), skal der i afregningen for opførelsen –  som indtægt – både anføres billetindtægt og forbrug af formidlingstilskud. Modtagere af formidlingstilskud i pulje 3 kan vælge om man ved beregningen af anvendt formidlingstilskud vil benytte:

RABATSTRUKTURMODELLEN: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2022/10/indregning-af-formidlingstilskud-ved-afregning-af-underskudsgaranti-under-garantiordningen-og-turnenetvaerket-280622-1.pdf

RABATSTRUKTURMODELLEN – eksempler på beregning: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2023/01/rabatstrukturmodellen-xxx-eksempler-paa-beregning.xlsx

eller

ROSKILDEMODELLEN: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2023/01/beskrivelse-af-roskildemodellen.pdf

ROSKILDEMODELLEN – eksempler på beregning: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2023/01/roskildemodellen-eksempler-paa-beregning.xlsx

Man skal bruge den samme model på alle opførelser i hele sæsonen. Og samme model når man afrapporter sit forbrug af formidlingstilskud til Slots- og Kulturstyrelsen.

Modtagere af formidlingstilskud i pulje 2 skal benytte RABATSTRUKTURMODELLEN.

Læs om formidlingstilskud her:

Pulje 2 (fx egnsteatre, små storbyteatre m.fl.): https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/formidlingsordningens-pulje-2/

Pulje 3 (fx teater-foreninger og lokale kulturhuse m.fl.): https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/formidlingsordningens-pulje-3-til-arrangoerer-af-turneteater/.

Opførelsen af forestillingen skal være offentlig tilgængelig.

Arrangøren skal sælge billetter til et normalt prisniveau. Rabatpriser må minimalt udbydes til 32 kr. + moms. Publikum skal således mindst betale mindst 40 kr. pr. billet pr. person.

Udleveres der gratis billetter til forestillingen i form af en bonusforestilling i forbindelse med et abonnementssalg eller som årskort, skal den opnåede indtægt ved abonnements- eller årskortsalget fordeles på alle forestillinger i abonnementet/årskortet.

Opererer arrangøren med et årskort eller lignende, skal der fastsættes en pris pr. benyttet ”billet” til de underskudsgarantiudløsende opførelser.

Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem arrangør og producent med et aftalt honorar / pris for opførelsen.

Det skal fremgå af markedsføringsmateriale, at den pågældende forestilling er udvalgt til Garantiordningen for Voksenteater af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Arrangører kan afrapportere løbende – fra dagen efter opførelsesdatoerne –  via knappen “Mine Afrapporteringer” på www.turneteater.dk.

Afrapporterer arrangøren ikke billet- og økonomidata inden sæsonens afslutning – d. 30/6 – mistes muligheden for at opnå den relaterede underskudsgaranti.

Praktisk er der en administrativ deadline for afrapportering d. 1/6.

Evt. realiserede opførelser mellem d. 1/6 og den 30/6 afrapporteres efter særlig aftale med Scenit. Kontakt Scenit på turnegaranti@scenit.dk for at aftale nærmere.

Det endelige garantibeløb udregnes af foreningen efter sæsonens slutning og udbetales.

Anmodning om underskudsdækning kan kun foretages af den person i arrangørkredsen, der har fået tildelt login som økonomiansvarlig – Afrapportereren.

Efter login skal der klikkes på knappen “MINE AFRAPPORTERINGER”. Derefter kan tal og information udfyldes i felterne. Husk at klikke på knappen i bunden “INDSEND AFRAPPORTERING” efter at felterne er udfyldt.

Den tildelte underskudsdækning indbetales på arrangørens NEM-konto.Stikprøvekontrol:
Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til – i op til fem år – at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen. Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.


TURNÉNETVÆRKET IN BRIEF:
The Danish touring network for adult Theatre (17+) is focusing on experimental and innovative stage art. The activities of the network are supported by the Danish Arts Council.

The support means that a presenter, who is member of the network, can have refunded up to certain amount as a deficit guarantee, if a presentation of a selected performance is resulting in an economically loss.

Each season the ca. 73 active presenters/venues – spread over Denmark – coordinate tours for max. 22 titles – Danish or Internationally produced.

Danish producers/companies suggest own titles … the venue members of the network suggest international productions.

The periode for suggestions – Open Call – for the season of e.g. 23/24 is 1st – 20th of October 2022. Hereafter the members firstly select among all suggestions in relation to the grade of innovation… if the title fits the aim of the network.

If enough members say ok, the title will be available for pencil bookings.

All suggestions, bookings etc happen on an online-system.

During November 2022 the network meet face-to-face and select 22 of the suggested titles for realization.

We aim to close the bookings latest January, 2023… then the producers can close the final contracts with the presenting venues.

So if you are interested in suggesting a work within this touring system – a work produced for adults (+17) and which can be defined as experimental and innovative – you will need a network member to help/assist you.

www.turneteater.dk (website only in Danish)