Turnénetværket for voksenteater er et netværk bestående af pt. 72 danske scener (pr. oktober 2020), som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet. Hver sæson indstiller netværket – til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst beslutning – 20 forestillinger samt 5 ”boblere” (de kan blive realiseret hvis nogle af de 20 valgte ikke realiseres), foreslået af producenter, der den følgende sæson præsenteres på netværkets scener.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond yder en særlig underskudsgaranti (16.000 kr. pr. opførelse som udgangspunkt) til scenerne optaget i Turnénetværket i forbindelse med realisering af de forestillinger, som netværket vælger hver sæson.

Arrangørmedlemmer:
For at underskudsgarantien kan udløses, skal man:
• være medlem af Turnéteater.dk (scener der hører under Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Århus, Odense og Ålborg kan optages som medlemmer. I praksis kan også teaterforeninger optages som medlemmer. Teaterforeningerne hører til Kulturministeriets støtteområde, som beskrevet i Scenekunstlovens §24).
• i princippet opfylde kriterierne for at modtage Formidlingstilskud fra pulje 2 eller pulje 3 fra Slots- og Kulturstyrelsen. (se https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/formidlingsordningens-pulje-2/ (Pulje 2) eller https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/formidlingsordningens-pulje-3-til-arrangoerer-af-turneteater/ (Pulje 3).

• stille scene til rådighed uden omkostning for producenter af forestillinger
• markedsføre forestillingerne lokalt herunder fremstille pressemateriale/annoncer mv.
• stille teknik og teknisk personale til rådighed efter aftale
• aflønne eller på andre måder sørge for lokalt personale
• varetage billetsalg og -administration
• aflægge billetsalgsrapport for samtlige bookede forestillinger under Turnénetværket – opført i sæsonen – til Turnéteater.dk
• købe minimum 2 forskellige produktioner på en sæson
• deltage aktivt i Turnénetværket m.h.t. at vurdere og booke egnede forestillinger
• have visioner for udvikling af tilskuerantal – herunder udvikling af nye publikumsgrupper

Yderligere information om mulighederne for at blive optaget som medlem fås ved henvendelse til netværkskoordinatoren på turneteater (ad) gmail.com.

Forestillinger – Producenter:
For at en forestilling kan godkendes til at indgå i netværkets repertoire skal den være produceret af en producent, der hører under Projektstøtteudvalg for Scenekunst Under Statens Kunstfonds støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Århus, Odense og Ålborg.

Udenlandsk producerede forestillinger, eller danskproducerede forestillinger, der ikke har modtaget projekttilskud – eller hvis kompagniet/skaberne bag forestillingen ikke har modtaget driftstilskud – fra Projektstøtteudvalg for Scenekunst under Statens Kunstfond, kan endvidere optages i netværkets repertoire, hvis Projektstøtteudvalget for Scenekunst, efter ansøgning, godkender produktionen som værende scenekunst i Scenekunstlovens forstand. For mere information om denne godkendelsesprocedure med ansøgningsfrister fire gange årligt: 15. februar, 15. maj, 15. september og 20. oktober se venligst www.kunst.dk (Formidlingsordningen – Godkendelse af forestilling / Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen). Direkte link pr. 2021: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud?tx_lftilskudsbase_general%5Baction%5D=show&tx_lftilskudsbase_general%5Bcontroller%5D=Grants&tx_lftilskudsbase_general%5Bgrant%5D=90&cHash=ce83a5a3846b743d7cc08c021ac8d866.

Forestillinger produceret af egnsteatre, små storbyteatre og teaterproducenter med særlige opgaver: Dansk Danseteater, Dansehallerne, Randers Teater og Vendsyssel Teater er forhåndsgodkendt som modtagere af Formidlingsordningsmidler. Disse producenter skal derfor ikke ansøge om godkendelse for at anmode om optagelse af sine produktioner i Turnénetværket.

Producenten skal:
• forestå salg af og udbredelse af egen forestilling
• fremstille salgs, presse- og PR-materiale og stille dette til rådighed for arrangøren
• fastsætte en samlet pris for salg af forestillingen (indregnet honorar til medvirkende, diæter, ophold, transport, royalties, teknisk udstyr, afviklende teknikere m.m.)
• kunne afsætte periode(r) inden for én teatersæson (fra 1. juli til 30. juni) til realisering af minimum 8 opførelser fordelt på minimum 3 medlemsarrangører (udenlandske produktioner dog blot minimum 3 opførelser fordelt på minimum 2 medlemsarrangører) af den aktuelle forestilling til scener i netværket
• overholde visse deadlines mht tereba-registrering, kontraktskrivelse og aflevering af salgsmateriale
• planlægge og realisere de aftalte opførelser

Yderligere information om mulighederne for at få en forestilling optaget i repertoiret fås ved henvendelse til netværkskoordinatoren på turneteater (ad) gmail.com.

Producenter kan med fordel læse mere om at få forestillinger på turné i Danmark på Udviklingsplatformen digitale vidensdelingsplatform UPgrade: https://www.udviklingsplatformen.dk/upgrade-post/paa-turne-i-danmark/

Timing for planlægning af Turnénetværkssæson 22/23:
Læs her en oversigt over hvordan udvælgelsen af de 20 titler samt de 5 boblere forløber:

1/10 – 20/10, 2021: Open Call periode:
Producenter af nyskabende og eksperimenterende voksenturnéteater foreslår egne forestillinger – indeholdende fokuserede beskrivelser og salgs-data – på www.turneteater.dk.

Se hvilke beskrivelser og salgs-data producenten skal indtaste i denne PDF-kopi af onlineformularen – som den så ud i sæson 19/20: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/turneteater-forslagsformular-2019-2020.pdf.

Se her et par anbefalinger m.h.t. at præsentere dit forslag effektivt: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/faq-producenter.pdf.

Evt. internationale produktioner foreslås af Turnénetværkets medlemscener i samspil med de evt. udenlandske producenter/agenturer.

OBS: Turnénetværket har en praksis for at fravælge forestillinger, der allerede har været turnérealiseret tidligere i regi af Turnénetværket.

Indtil d. 31/10, 2021: Thumbs-Ups:
Turnénetværkets medlemsscener afgiver thumbs-ups – vurderer om producentens forslag lever op til Turnénetværkets formål og skeler til om de vil præsentere den foreslåede titel.
Opnår forslaget mere end 1/3 thumbs-ups af det samlede medlemsantal (p.t. 63 medlemmer, dvs. 21 thumbs-ups), bliver den foreslåede forestilling dermed “godkendt til drøftelse” i f.m. det kommende medlems/kurateringsmøde.

Ca. d. 4/11, 2021: Garantitildeling:
Bestyrelsen for Turnéteater.dk meddeler hvilke titler, der tildeles henholdsvis 10.000,-, 16.000,- eller 32.000,- i Turnénetværks-underskudsgaranti, i fald de vælges. Som hovedregel gælder disse kriterier:
Max. 1 på senen: 10.000
2-9 på scenen: 16.000
Over 10 på scenen: 32.000
Bestyrelsen kan dog vurdere garantistørrelsen fra forestilling til forestilling.

Mandag d. 8/11, 2021: Kurateringsmøde:
Turnénetværket afholder medlems/kurateringsmøde. Kuratormødet udvælger 20 titler af dem der er i spil, og disse tilbydes turné. Desuden vælges 5 suppleant-titler (såkaldte ”boblere”), der tilbydes turné i det tilfælde, at en eller flere af de 20 udvalgte alligevel ikke realiseres af forskellige årsager.

Fra ca. 9/11, 2021: Bookingperiode:
Turnénetværkets medlemsscener begynder at booke opførelser blandt de udvalgte 20 titler.

Producenterne godkender medlemsscenernes dato-anmodninger/bookinger eller afviser dato-anmodningen hvis bookingen ikke passer ind i turlogistikken. Ved at tale sammen på mail eller i telefonen finder producenten og medlemsscenen sammen en passende dato, som producenten så godkender i systemet. Både producenten og medlemsscenen kan annullere en indgået aftale i bookingsystemet, hvis det viser sig at aftalen – af en eller anden årsag – ikke kan realiseres.

(OBS: DT teaterseminar foregår d. 19-21. november 2021 i Silkeborg.

Ca. d. 23/1, 2022: Afklaring:
Endelig deadline for medlemsscenernes valg af opførelser og afgørelse om turnérealiseringer.

Herefter: Justering:
I perioden 9/11, 2021 – og derefter – monitorerer Turnénetværkets koordinator booking-udviklingen. Er der titler der “hænger,” kommunikerer koordinator med de aktuelle producenter med henblik på afklaring af turnérealisering, og “boblere” kan komme i spil.

Er der forestillinger, der efter d. 23/1, 2022 ikke kan opfylde kriterierne for at blive realiseret således, at medlemsarrangørerne kan opnå underskudsgaranti via Turnénetværksordningen, bortfalder disse i Turnénetværkets regi og erstattes af én eller flere af de såkaldte “boblere”.

Herefter justerer medlemsscenerne deres bookinger. Producenterne skal binde medlemsscenernes booking ved at indgå en skriftlig kontrakt.

Turnéteater.dk anbefaler, at Danmarks Teaterforeningers standard kontraktskabelon benyttes: http://www.dk-teaterforeninger.dk/information-dts-standardkontrakt.html, der er et dokument mellem producenten og arrangøren.

P.g.a. den gensidige afhængighed medlemsarrangørerne imellem – grundet krav om minimum antal opførelser for at udløse de økonomiske underskudsgarantier – kan arrangører, der har indgået aftaler om opførelser ikke springe fra indgåede aftaler.

Kun ved force majeure kan kontraktede opførelser aflyses. Slots- og Kulturstyrelsen har igennem sagsbehandlingspraksis skabt præcedens for at force majeure aflysninger – der bevirker at titlerne kommer under minimumskravet af antal opførelser, eller at medlemsarrangørerne kommer under minimumsantallet af turnénetværksopførelser pr. sæson – ikke får konsekvenser for udbetaling af underskudsgarantierne for sæsonens øvrige opførelser i regi af Turnénetværket.

Medlemsarrangører og producenter kan indgå aftaler om opførelser efter deadlinen d. 23. januar 2022 og frem til en aftalt opførelsesdato, mens sæsonen “ruller”. Man skal blot huske at booke og dermed opdatere aftalerne i bookingsystemet.

Se rammerne gældende fra sæson 19/20 her: Vedtaget af PUS_4_9_2018_Bilag A – Rammerne for Turnénetværkets underskudsgaranti sæson 2019-20.

Udbetaling af underskudsgarantierne med henblik på sæson 21/22:

Vejledning for afrapportering er udsendt til medlemsscenerne kontaktpersoner d. 3. maj 2022, men kan også læses her:
Vilkår for udbetalinger fra Turnenetværket sæson 2021-22

Kriterier for udbetaling af underskudsgaranti fra Turnénetværkspuljen medlemsscenen selv skal være opmærksom på):

Medlemsscenerne skal løbende anmode på undersiden “Mine Afrapporteringer” på www.turneteater.dk, om udbetaling af evt. opstået underskud efter opførelserne af de bookede forestillinger.

Afrapporterer arrangøren ikke inden sæsonens afslutning – d. 1/6 – mistes muligheden for at opnå den relaterede underskudsgaranti. Dog gælder for sæson 21/22 dette:

  • Arrangører af forestillinger, der er optaget i Turnenetværket i sæson 2021/2022, skal anmode om udbetaling af underskudsdækning på turneteater.dk i perioden fra medio maj til onsdag d. 1. juni 2022.
  • Evt. realiserede opførelser mellem den 1. juni og den 30. juni afrapporteres efter særlig aftale med Scenit. Kontakt Scenit på turnegaranti@scenit.dk for at aftale nærmere.
  • Anmodning om underskudsdækning kan kun foretages af den person, der har fået tildelt login som økonomiansvarlig for arrangøren – (det login, der har egenskaben ”Afrapporterer”.)
  • Efter login skal der klikkes på knappen “MINE AFRAPPORTERINGER”. Derefter kan tal og information udfyldes i felterne. Husk at klikke på knappen i bunden “INDSEND AFRAPPORTERING” efter at felterne er udfyldt.
  • Efter anmodningsfristens udløb beregnes udbetalingsprocenten.
  • Den tildelte underskudsdækning indbetales på arrangørens NEM-konto.

Det endelige garantibeløb udregnes af foreningen efter sæsonens slutning og udbetales.

• Opførelserne skal være booket via www.turneteater.dk. Er de ikke booket i dette system bortfalder muligheden for at opnå underskudsgaranti.
• Der kan maksimalt opnås 10.000, 16.000 eller 32.000 kr. i underskudsgaranti pr. forestillingstitel afhængig af underskudsgarani-tildelingens størrelse.
• Der skal tages entré til de opførelser man ansøger om Turnénetværks-underskudsgaranti.
• Såfremt man opfører en produktion mere end én gang, kan man opnå én underskudsgaranti på det det maksimale beløb (kr. 10.000, 16.000, 32.000), der kan fordeles over antallet af opførelser.
• Der kan kun ydes underskudsgaranti fra enten Turnénetværket eller Garantiordningen for Voksenteater. Man kan således ikke præsentere/opføre en forestillingstitel og opnå underskudsgaranti fra begge ordninger til samme opførelse eller kombinere disse underskudsgarantiordninger til flere opførelser af samme titel i samme sæson (i tilfælde af at den valgte forestillingstitel har opnået garanti fra begge disse ordninger).
• Underskudsdækningen er betinget af, at den enkelte scene i netværket har aftaget minimum 2 forskellige produktioner igennem én teatersæson. Så vælger et medlem blot at præsentere én forestilling i én sæson bortfalder muligheden for at anmode om underskudsgarantien på denne ene opførelse i den aktuelle sæson.
• Et medlem må gerne vælge at springe én sæson over eller blot at præsentere én forestilling i én sæson. For at opretholde medlemsskabet skal medlemmet dog, hvis dette vælges, præsentere minimum 2 forskellige forestillinger sæsonen inden eller efter “orlovssæsonen”. Overholdes dette minimumsopførelseskriterie over en 2-sæsonsperiode ikke, bliver medlemmet ekskluderet af Turnénetværket. Medlemmet kan efterfølgende ansøge om (gen)optagelse, på lige vilkår som øvrige teaterarrangører, når arrangøren er klar til det.
• Medlemmet skal dokumentere alle sine Turnénetværksopførelser, beregne garantibeløbet – efter fratræk af billetsalgsindtægter og anvendt Formidlingstilskud i pulje 2 eller pulje 3 – og anmode Turnéteater.dk om udbetaling af underskudsgarantien for den samlede sæsons opførelser for den netop overståede sæson.
• Såfremt man har modtaget formidlingstilskud (pulje 2 og 3), skal der i afregningen for den turnénetværksstøttede forestilling som indtægt både anføres billetindtægt og forbrug af formidlingstilskud. Såfremt der af særlige grunde ikke er brugt formidlingstilskud, skal årsagen anføres.
• Rammen for underskudsgarantien til Turnénetværksordningen er på 3. mill. kr. Hvis medlemmerne samlet set anmoder om mere end 3 mill. kr. og således overstiger rammen, vil medlemmer, der står til at få udbetalt en samlet garantisum på over 48.000 kr. (svarende til udnyttelse af standard-garanti for i alt 3 forestillingstitler), få reduceret deres garantiudbetaling relativt – ud over de 48.000 kr. -, alt efter, hvor meget garantistøtte man anmoder om, således at den totale udbetalte garantisum efter reduktionerne rammer 3 mill. kr.

Stikprøvekontrol:
Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til – i op til fem år – at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.

Kollektivt gældende for hele Turnénetværket:
Dette sørger koordinatoren og bestyrelsen for bliver overholdt.)
• Danske forestillinger skal minimum opnå 8 opførelser fordelt på minimum 3 forskellige medlemsarrangører.
• Internationalt producerede forestillinger skal minimum opnå 3 opførelser fordelt på minimum 2 forskellige medlemsarrangører.

Turnénetværket in brief:
The Danish touring network for adult Theatre (17+) is focusing on experimental and innovative stage art. The activities of the network are supported by the Danish Arts Council.

The support means that a presenter, who is member of the network, can have refunded up to certain amount as a deficit guarantee, if a presentation of a selected performance is resulting in an economically loss.

Each season the ca. 63 active presenters/venues – spread over Denmark – coordinate tours for max. 20 titles – Danish or Internationally produced.

Danish producers/companies suggest own titles … the venue members of the network suggest international productions.

The periode for suggestions for the season of e.g. 21/22 is 1st – 20th of October 2020. Hereafter the members firstly select among all suggestions in relation to the grade of innovation… if the title fits the aim of the network.

If enough members say ok, the title will be available for pencil bookings.

All suggestions, bookings etc happen on an online-system.

During November 2020 the network meet face-to-face and select 20 of the suggested titles for realization.

We aim to close the bookings latest January, 2021… then the producers can close the final contracts with the presenting venues.

So if you are interested in suggesting a work within this touring system – a work produced for adults (+17) and which can be defined as experimental and innovative – you will need a network member to help/assist you.

www.turneteater.dk (website only in Danish)

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2019/2020:
Kærlig Hilsen H.C. Andersen: Scensucht
Driving Miles: Parkteatret
Danner: Det Flydende Teater
Vanity of Modern Panis – V.O.M.P.: Gunilla Lind Danseteater
Super Human: Next Zone
Den Sidste Gud: De Damer
Jernring: Bådteatret
Salt: Det Olske Orkester
Human In Balance: Don Gnu
Ikke Uden Min Mor: danskdansk
Selvtægt: Teatret St. Tv.
Den Grønlandske Mand: Teater Freeze Productions
Hvor var du Mor?: Holbæk Teater
Palle Stadig Alene i Verden: Teatret Møllen
Meaninglessness: Susan Cohn / David Pledger (AUS)
Mad Office: Trygve Wakenshaw / Barnie Duncan (NZ)
Nassim: Bush Theatre & Nassim Soleimanpour Productions (IR)
Jump: Uppercut Danseteater
John Lennon er Død: Teater V
Erhard mod Monopolet: Mungo Park Allerød

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2018/2019:
FLYGT: Det Flydende Teater
TRUE.STORY: Sort/Hvid
LANDET UDEN DRØMME: Fix&Foxy
PANIC DAY: Uppercut Danseteater
J O B – ET ENKELT MENNESKE: Off Off/Produktion
KAFFE & KÆRLIGHED: Scene42
GROUNDED: Teatret Svalegangen
KROPPEN: Bådteatret
LYST#2: Teater Bæst
NAUTILUS AF TRYGWE WAKENSHAW (NZ): Baltoppen LIVE (Int.)
UDVANDRERNE: danskdansk
ALT FOR VERDEN: Scene42
RED BASTARD AF ERIC DAVIS (US): Teater V (Int.)
KING LEAR: Teatret Møllen
KUNSTEN AT DØ: Paolo Nani Teater
RANDOM: Livingstones Kabinet
THE BEATROOTS: Teatergrad
JAGTEN PÅ DET GRÅ GULD: Don Gnu
INDFØDSRETSPRØVEN: Mungo Park Kolding
ROCKY!: Husets Teater

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2017/2018:
A SNOWBALL’s CHANCE IN HELL: DonGnu
BESKÆRING: CoreAct
DEMOKRATI: Teatergrad
Det der er tilbage: GLiMT
FALDET: Teater FÅR302
JÆGERNE: Teater O
Kinder K: Holland House
OPVISNING I LAVT SELVVÆRD: Cheer Extreme og Sort/Hvid
STEREO: recoil performance Group
UDSIGTER FRA MIN BEDSTEMORS KØKKEN: WunderVerk
UDSPRING: Teater Rio Rose
Ulvehøjen: Limfjordsteatret
Væbnet med Vinger: Teater (D)CNSTRCT
Welcome to Denmark!: Paradox Teater
The Great Paradox of Play: Rapid Eye
IMMIGRANTEN: V-Effekten & Det Dramatiske Udgangspunkt
Las Expertas: La Cie Albadulake (ES)
Solitudes Duo: Daniel Léveillé (CA)
In Memoriam: El Retrete de Dorian Gray (ES)
YOKAI: THE KRUMPLE (FR/NO/DE/DK)

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2016/2017:
Træt Lever og Tungt Hjerte: Limfjordsteatret
Abrahams Børn: Teatret
En mand der hedder OVE: Teatret Møllen
M.I.S. – natten lang: DonGnu
ANKOMSTEN: Teater Rio Rose
Je suis Storm P: Det Flydende Teater
AIRPORT: Kristján Ingimarsson Company
PETRUSHKA – EXTENDED: Granhøj Dans
The Einstein of Sex: Livingstones Kabinet
No Planet B: POWERPLAY / Teater V
Rammer: GLiMT
KRAKEN: Trygve Wakenshaw (NZ)
Portraits in Motion: Volker Gerling (DE)
Stik Mig en Muse – De Damer går til filmen: De Damers / Agenzy
UDDRIVELSEN: WILLE & LUND / Teater V
POST NO BILLS: Kitt Johnson X-act
Dirigenten: Tobias Trier
Love Loop: Sydhavns Teater
SkatMat: Teater St. TV
H.C. Andersens Samlede Eventyr: Mungo Park Allerød

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2015/2016:
Zappa Retro / Hvidovre Egnsteater: Vestvolden
Frøken Smillas Fornemmelser for Sne: Det Dramatiske Udgangspunkt
Grinet & Døden: Det Flydende Teater – Teatergrad
Rite of the Spring – Extended: Granhøj Dans
Konstellationer: NEPO Teatret
Perker Caberét: danskdansk
Et Dukkehjem: Teatergrad
SygtSund: Teatret St.Tv.
Yahya Hassans Digte: Mungo Park Kolding
839 Dage: Baggårdteatret
Et Mobilt Dukkehjem: Sydhavn Teater
Det Store Skuffejern: Per, Per og Peter – Jangmarks Agentur
N.A.R.G.: DonGnu
Små Katastrofer: Paolo Nani Teater
Rød Kanin Hvid Kanin: Teater V
7 Runer: Next Zone
Folkeskolereformen: Mungo Park Kolding
Late Night Bukowski: Jangmarks Agentur
Tilbage til Haifa: Teatret Møllen
Gertrude Stein: Louise Schouw Teater
Jeg er Rig: Teater Guld
Hexerie eller Blind Alarm: Teatret Møllen
Anne Marie gift Carl-Nielsen: Mungo Park Kolding
Slemmer Dreng: Limfjordsteatret
Ritualet af Ingmar Bergman: Teater Får 302
On/Volt: recoil performance group
Next Door: Out of Balanz
Mit Mørke: Five Feet
9. April: Teater2
Dance for Me: DFM Company (IS)
Glitch: Johan Welton (SE)
Kim Noble: You’re not Alone / Soho Theatre (UK)
Prisms: Montreal Dance (CA)
Mythobarbital: Abattoir Fermé (BE)
The Pianist: Circo Aereo (FIN)
Zoom & Story of …: Location X – Zodiak (FIN)

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2014/2015:
Bo Bedre: Mungo Park Allerød
På toppen: Randers Egnsteater
Marias Testamente: Teatret Gruppe 38
Bobler: Vigga Bro
Lovesong: Nepo Teatret
Jeg er rig: Teater Guld
Rejsen: Vendsyssel Teater
Vil ikke forstyrres: Limfjordsteatret
Deadline: Teatret st. tv.
3 BRØDRE: Alias Teaterproduktion
Vi elsker thaidamer: Thy Teater
Ultimatum: Holbæk Teater
Guldgraveren: Teatret Møllen
Den som blinker er bange for døden: Det Dramatiske Udgangspunkt
Klip: Livingstones Kabinet
Feral: Tortoise in a Nutshell (UK)
839: Baggaardteatret
Pagten: Det Flydende Teater
N.A.R.G.: DonGnu
Men&Mahler: Granhøj Dans
The Conspiracy of Spring: Mute Comp. Physical Theatre
The Table: Karbido (PL)

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2013/2014:
Et år med magisk tænkning: Louise Schouw Teater
I Lie Down With a Crocodile – Sange fra reptilhjernen: Livingstones Kabinet
Orphan Circus: Les Sages Fous (CA)
Leo: Circle of Eleven/2YD (CA/DE)
Blam!: Neander Teater
Sort på hvidt: Teater Rio Rose
Gud taler ud!: Husets Teater
Living Room: recoil performance group
Kvinde Kend Dit Skab: DonGnu

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2012/2013:
Aline ikke Alene: Granhøj Dans
The Adventures of Alvin Sputnik: Deep Sea Explorer Perth Theatre (AUS)
Himmel og jord: Teater Rio Rose
Taasinge: BaggårdTeatret
Slutspil: Comedieteatret og Teatret ved Sorte Hest
Forførerens Dagbog: Mungo Park

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2011/2012:
Slips inside: Okidok (BE)
Kvinde kend din krop: Mungo Park Allerød
Stilhedens Symfoni: Pernille Garde
Paul Morocco & Olé: Fun for Fun (ES)
Blondinen, brunetten, svinet og sengen: Jysk Turnéteater
Hjardemål: Thy Teater
Er du os?: GLiMT

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2010/2011:
Jekyll & Hyde: Paolo Nani
Pinkie: Limfjordsteatret
INTER_FACE: Thomas Sandberg
Dance me to the end on/off Love: Granhøj Dans
Den allersidste Dans: Mungo Park Allerød
Slagmark #1-4: Teater Rio Rose