Hver sæson optager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – efter behandling af ansøgning fra producenter – et antal titler i Garantiordningen for Voksenteater. Arrangører, der opfører disse udvalgte titler, kan i slutningen af sæsonen, hvor opførelser finder sted, anmode om udbetaling af underskudsgaranti op til 16.000 kr. for én opførelse, dog max. 50% af forestillingens pris.

Formålet med ordningen er at sikre, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Tilskudsadministrationen af Garantiordningen for Voksenteater udføres af foreningen Turnéteater.dk i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Scenit fungerer som Turnéteater.dks underleverandør.

Læs Minivejledning om Garantiordningen for Voksenteater af 3/12-2019

Arrangører:
Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti.

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, §18, stk. 1.

Arrangører, der ikke er medlemmer af foreningen Turnéteater.dk, bedes maile til turneteater@gmail.com for oprettelse af log-in koder til brug for booking af forestillingerne på www.turneteater.dk.

Man skal oplyse:
– Scenens/arrangørens officielle navn
– Scenens/arrangørens evt. webadresse
– Scenens/arrangørens CVR-nummer
– Scenens NEM-konto
– Navn og e-mail på kontaktperson (typisk den, der endeligt beslutter repertoiret)
– Navn og e-mail på den person, der rapporterer om opførelsernes økonomi og anmoder om udbetaling af garanti (typisk den, der tager sig af økonomi – denne person kan være den samme som kontaktpersonen)

Når man har modtaget log-in koderne, kan man booke den eller de ønskede forestillinger.

Forestillinger – Producenter:
Producenter skal ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst om optagelse i Garantiordningen.

Læs mere her:
www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud?tx_lftilskudsbase_general%5Baction%5D=show&tx_lftilskudsbase_general%5Bcontroller%5D=Grants&tx_lftilskudsbase_general%5Bgrant%5D=89&cHash=e8d1757a8b300645b0f9a66172014972

I udvælgelsen prioriteres smalle forestillinger, forestillinger med høj kunstnerisk kvalitet og forestillinger målrettet et voksenpublikum.

Forestillingen skal være produceret af en producent, der hører under Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Århus, Odense og Ålborg.

Producenter kan med fordel læse mere om at få forestillinger på turné i Danmark på Udviklingsplatformen digitale vidensdelingsplatform UPgrade: https://www.udviklingsplatformen.dk/upgrade-post/paa-turne-i-danmark/

Timing for planlægning af sæson 21/22:

Producenter har i oktober 2020 indtastet de titler som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) i august/september 2020 optog i ordningen i sæson 21/22 i bookingsystemet.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) optager flere titler i ordningen i sæson 21/22 i august/september 2021. Producenter indtaster disse nyoptagne titler i perioden 1-20. oktober 2021.

Timing for planlægning af sæson 22/23:

1/10 – 20/10, 2021: Registrering af titler på www.turneteater.dk
Producenter med titler, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) har optaget i ordningen i sæson 22/23 indtaster i perioden fra 1. – 20 oktober 2021 fokuserede beskrivelser og salgs-data – på www.turneteater.dk.

Se hvilke beskrivelser og salgs-data producenten skal indtaste i denne PDF-kopi af onlineformularen, som den så ud i sæson 19/20: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/turneteater-forslagsformular-2019-2020.pdf.

Se her et par anbefalinger m.h.t. at præsentere dit forslag effektivt: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/faq-producenter.pdf.

(OBS: DT teaterseminar foregår d. 19-21. november 2021 i Silkeborg.

Fra ca. 9/11, 2021: Bookingperiode:
Arrangører, med en brugerprofil, kan begynde at booke opførelser blandt de GO-optagne titler på www.turneteater.dk.

Producenterne godkender arrangørens dato-anmodninger/bookinger eller afviser dato-anmodningen, hvis bookingen ikke passer ind i turlogistikken. Ved at tale sammen på mail eller i telefonen finder producenten og arrangøren sammen en passende dato, som så producenten godkender i systemet. Både producenten og arrangøren kan annullere en indgået aftale i bookingsystemet, hvis det viser sig at aftalen – af en eller anden årsag – ikke kan realiseres.

Producenterne skal binde arrangørens booking ved at indgå en skriftlig kontrakt.

Turnéteater.dk anbefaler at Danmarks Teaterforeningers standard kontraktskabelon benyttes: http://www.dk-teaterforeninger.dk/information-dts-standardkontrakt.html, der er et dokument mellem producenten og arrangøren.

Arrangører og producenter kan indgå aftaler om opførelser til en aftalt opførelsesdato, mens sæsonen “ruller”. Man skal blot huske at booke / opdatere aftalerne i bookingsystemet.

Udbetaling af underskudsgarantierne:
Arrangører af forestillinger optaget i Garantiordningen for Voksenteater anmoder løbende på undersiden “Mine Afrapporteringer” på www.turneteater.dk, om udbetaling af evt. opstået underskud. Det endelige garantibeløb udregnes af foreningen efter sæsonens slutning og udbetales.

Afrapporterer arrangøren ikke inden sæsonens afslutning – d. 30/6 – mistes muligheden for at opnå den relaterede underskudsgaranti.

Betingelserne for at opnå underskudsgaranti:
• Arrangøren skal aflægge billetsalgsrapport for samtlige bookede forestillinger under Garantiordningen – opført i sæsonen – til Turnéteater.dk
• Opførelserne skal være booket via www.turneteater.dk. Er de ikke booket i dette system, bortfalder muligheden for at opnå underskudsgaranti.
• Den maksimale underskudsdækning er 16.000 kr. og må maksimalt udgøre 50 % af forestillingens pris.
• Forestillingen skal være offentlig tilgængelig.
• Der skal sælges billetter til et normalt prisniveau. Udleveres der gratis billetter til forestillingen i form af en bonusforestilling i forbindelse med et abonnementssalg, skal den opnåede indtægt ved abonnementssalget fordeles på alle forestillinger i abonnementet.
• Forestillingen må ikke modtage tilskud fra andre turnéordninger.
• Arrangøren af forestillingen kan kun få én underskudsdækning pr. forestilling pr. sæson. Såfremt der afholdes flere opførelser af den samme forestilling, vælger arrangøren selv hvilken af opførelserne, der skal have underskudsgaranti.
• Det skal fremgå af markedsføringsmateriale, at forestillingen er udvalgt til Garantiordningen for Voksenteater af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Garantiordnings-arrangører kan samlet set maksimalt få 1.5 mill. kr. i underskudsdækning pr. sæson og kan – hvis rammen samlet set overskrides – få reduceret deres udbetalinger, med en procentvis nedskrivning af garantisummen pr. forestilling uden noget minimumsbeløb.

Stikprøvekontrol:
Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til – i op til fem år – at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.