Hver sæson optager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – efter behandling af ansøgning fra producenter – et antal titler i Garantiordningen for Voksenteater. Arrangører, der opfører disse udvalgte titler, kan anmode om udbetaling af underskudsgaranti op til 16.000 kr. for én opførelse, dog maximalt 75% af forestillingens pris. (I sæson 22/23 dog max. 50% af forestillingens pris pr. opførelse.) Fra sæson 23/24 kan én underskudsgaranti fordeles over flere opførelser af samme forestillingstitel.

Formålet med ordningen er at sikre, at også ”smallere” forestillinger kommer rundt i landet.

Tilskudsadministrationen af Garantiordningen for Voksenteater udføres af foreningen Turnéteater.dk i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Scenit fungerer som Turnéteater.dks underleverandør.


FOR ARRANGØRER:

Alle typer af scenekunstarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti.

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde kan dog ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, §18, stk. 1.

Arrangører, der ikke er medlemmer af foreningen Turnéteater.dk, bedes maile til turnegaranti@scenit.dk  for oprettelse af log-in koder til brug for booking af forestillingerne på www.turneteater.dk.

Man skal oplyse:

– Scenens/arrangørens officielle navn

– Scenens/arrangørens evt. webadresse

– Scenens/arrangørens CVR-nummer

– Scenens NEM-konto

– Navn og e-mail på kontaktperson (typisk den, der endeligt beslutter repertoiret)

– Navn og e-mail på den person, der rapporterer om opførelsernes økonomi og anmoder om udbetaling af garanti (typisk den, der tager sig af økonomi – denne person kan være den samme som kontaktpersonen)

Når man har modtaget log-in koderne, kan man booke den eller de ønskede forestillinger.

FORESTILLINGER – PRODUCENTER:

Producenter skal ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst om optagelse i Garantiordningen. Læs mere her på kunst.dk

I udvælgelsen prioriteres ”smalle” forestillinger med høj kunstnerisk kvalitet og forestillinger målrettet et voksenpublikum.

Forestillingen skal være produceret af en producent, der hører under Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Ålborg.

Producenten skal kunne varetage at arrangere og tilrettelægge en turné / et gæstespil og realisere den udbudte forestilling jvf. den indgåede aftale med arrangøren.

Producenter kan med fordel læse mere om at få forestillinger på turné i Danmark på Udviklingsplatformen digitale vidensdelingsplatform UPgrade. Find den her 


TIMING FOR PLANLÆGNING AF SÆSON 23/24:

Registrering / indtastning af titler på www.turneteater.dk

Producenter har i efteråret 2022 indtastet de titler i bookingsystemet på www.turneteater.dk som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) i august/september 2022 optog i ordningen i sæson 23/24.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) har i august/september 2023 optaget flere titler i ordningen i sæson 23/24. Producenter indtaster disse nyoptagne titler i bookingsystemet på www.turneteater.dk i starten af sæson 23/24.


TIMING FOR PLANLÆGNING AF SÆSON 24/25:

Registrering / indtastning af titler på www.turneteater.dk

Producenter med titler, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) i august/september 2023 har optaget i ordningen i sæson 24/25, indtaster i starten af sæson 23/24 – forestillingens data på www.turneteater.dk.

Se, hvilke beskrivelser og salgs-data producenten, du skal indtaste i denne PDF-kopi af onlineformularen

Find et par anbefalinger mht. at præsentere dit forslag effektivt

(OBS: 10-12/11, 2023: Danmarks Teaterforeninger afholder Teaterseminar på Comwell i Kolding)
https://danmarks-teaterforeninger.dk/teaterseminar

BOOKINGER OG AFTALER OM OPFØRELSER:

Arrangører, der er logget ind i sin brugerprofil, kan anmode producenter om at booke opførelser blandt de GO-optagne titler på www.turneteater.dk.

Producenterne godkender arrangørens dato-anmodninger/bookinger eller afviser dato-anmodningen, hvis bookingen ikke passer ind i turlogistikken. Hvis producenten afviser arrangørens datobooking finder producenten og arrangøren i dialog en passende dato, som så arrangøren booker og producenten efterfølgende godkender i systemet.

Når en arrangør har booket en forestilling på bookingsystemet på www.turneteater.dk og producenten har bekræftet bookingen, betragtes det som en bindende aftale, der kun kan ændres eller ophæves med begge parters accept.

Tilkendegivelser udtrykt på bookingfunktionen, har samme status som enhver anden aftale, hvor såvel mundtlige som skriftlige aftaler er bindende.

Aftaleprocessen bekræftes gensidigt med at producenten og arrangøren indgår en skriftlig kontrakt.

Turnéteater.dk anbefaler at Danmarks Teaterforeningers standard kontraktskabelon benyttes, der er et dokument mellem producenten og arrangøren. Find standard kontraktskabelon her

Arrangører og producenter kan indgå aftaler om opførelser til en aftalt opførelsesdato, mens sæsonen “ruller”. Man skal blot huske at booke / opdatere aftalerne i bookingsystemet.


UDBETALING AF UNDERSKUDSGARANTIER:

Uddybende og fuldgyldig vejledning om rammer, vilkår og kriterier for at få udbetalt underskudsgaranti for forestillinger optaget i Garantiordningen for Voksenteater kan ses her:

Find vejledning for GO sæson 24/25

Kortfattet beskrivelse:

Garantiordnings-arrangører kan samlet set maksimalt modtage 1.5 millioner kr. i underskudsdækning pr. sæson og kan – hvis rammen samlet set overskrides – få reduceret deres udbetalinger, med en procentvis nedskrivning af garantisummen pr. forestilling uden noget minimumsbeløb.

En underskudsgaranti kan maksimalt være op til 16.000 kr. for pr. forestilling, dog max. 75% af forestillingens pris pr. opførelse. (I sæson 22/23 dog max. 50% af forestillingens pris pr. opførelse.)

Fra og med sæson 23/24 gælder det at såfremt arrangøren præsenterer én forestillingstitel flere gange inden for sæsonen, skal man aflægge ét samlet regnskab, dvs. anføre den samlede forestillingspris, den samlede indtægt (evt. inkl. formidlingstilskud) samt det samlede tilskuerantal. Man skal desuden anføre, hvor mange opførelser det drejer sig om.

I sæson 22/23 kan arrangøren kun få én underskudsdækning pr. forestilling igennem sæsonen. Såfremt der afholdes flere opførelser af den samme forestilling, vælger arrangøren selv hvilken af opførelserne, der skal have underskudsgaranti.

Opførelserne skal af arrangøren være booket via www.turneteater.dk og bookingen skal være godkendt af forestillingens producent. Er de ikke booket i dette bookingsystem, bortfalder muligheden for at opnå underskudsgaranti.

Arrangøren skal afrapportere billetstatistik for alle sæsonens bookede opførelser vedr. forestillinger, der er optaget i Garantiordningen for Voksenteater, uanset om der søges underskudsgaranti eller ej.

Såfremt man har modtaget formidlingstilskud (pulje 2 og 3), skal der i afregningen for opførelsen –  som indtægt – både anføres billetindtægt og forbrug af formidlingstilskud.

Modtagere af formidlingstilskud i pulje 3 kan vælge om man ved beregningen af anvendt formidlingstilskud vil benytte:

Find RABATSTRUKTURMODELLEN  her 

Find eksempler på beregning med RABATSTRUKTURMODELLEN her

eller

Find ROSKILDEMODELLEN her 

Find eksempler på beregninger med ROSKILDEMODELLEN her 

Man skal bruge den samme model på alle opførelser i hele sæsonen. Og samme model når man afrapporter sit forbrug af formidlingstilskud til Slots- og Kulturstyrelsen.

Modtagere af formidlingstilskud i pulje 2 skal benytte RABATSTRUKTURMODELLEN.

Såfremt man som arrangør ikke er berettiget til at ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om formidlingstilskud, bedes dette anføres i kommentarfeltet.

Læs om formidlingstilskud her:

Formidlingstilskud for Pulje 2 (fx egnsteatre, små storbyteatre m.fl.)

Formidlingstilskud for Pulje 3 (fx teater-foreninger og lokale kulturhuse m.fl.)

Opførelsen af forestillingen skal være offentlig tilgængelig.

Arrangøren skal sælge billetter til et normalt prisniveau. Rabatpriser må minimalt udbydes til 32 kr. + moms. Publikum skal således mindst betale mindst 40 kr. pr. billet pr. person.

Udleveres der gratis billetter til forestillingen i form af en bonusforestilling i forbindelse med et abonnementssalg eller som årskort, skal den opnåede indtægt ved abonnements- eller årskortsalget fordeles på alle forestillinger i abonnementet/årskortet.

Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem arrangør og producent med et aftalt honorar / pris for opførelsen.

Arrangøren skal stå for den praktiske realisering af opførelsen, såsom at varetage markedsføring, billetsalg & -administration, artist- og publikumshåndtering, stille passende scene med den evt. aftalte teknik til rådighed uden omkostning for producenten.

Det skal fremgå af markedsføringsmateriale, at den pågældende forestilling er udvalgt til Garantiordningen for Voksenteater af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Arrangører kan afrapportere løbende – fra dagen efter opførelsesdatoerne –  via knappen “Mine Afrapporteringer” på www.turneteater.dk.

Afrapporterer arrangøren ikke billet- og økonomidata inden sæsonens afslutning – d. 30/6 – mistes muligheden for at opnå den relaterede underskudsgaranti.

Praktisk er der en administrativ deadline for afrapportering d. 1/6.

Evt. realiserede opførelser mellem d. 1/6 og den 30/6 afrapporteres efter særlig aftale med Scenit. Kontakt Scenit på turnegaranti@scenit.dk for at aftale nærmere.

Det endelige garantibeløb udregnes af foreningen efter sæsonens slutning og udbetales.

Anmodning om underskudsdækning kan kun foretages af den person i arrangørkredsen, der har fået tildelt login som økonomiansvarlig – Afrapportereren.

Efter login skal der klikkes på knappen “MINE AFRAPPORTERINGER”. Derefter kan tal og information udfyldes i felterne. Husk at klikke på knappen i bunden “INDSEND AFRAPPORTERING” efter at felterne er udfyldt.

Den tildelte underskudsdækning indbetales på arrangørens NEM-konto.


Stikprøvekontrol:
Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til – i op til fem år – at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen. Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.