Turnenetværket: Udbetalinger for sæson 2020/21

Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond yder en særlig underskudsgaranti til scenerne optaget i Turnénetværket i forbindelse med realisering af de forestillinger, som netværket vælger hver sæson. Formålet med ordningen er at sikre, at også smallere forestillinger får god udbredelse i Danmark baseret på teaterarrangørernes valg af smallere forestillinger.

Tilskudsadministrationen for Turnenetværket udføres af foreningen Turnéteater.dk i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som godkender rammer og vilkår for ordningen samt Slots- og Kulturstyrelsen, der som sekretariat for Kunstfonden er tilsynsmyndighed.

Scenit fungerer som Turnéteater.dk’s administrator i forhold til tilskudsberegning og -udbetaling.


Rammerne for Turnénetværkets underskudsgaranti, sæson 2020-21.

På baggrund af møde mellem Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) og Styregruppen for Turnenetværket d. 11. juni 2018 blev følgende regler for Turnénetværkets underskudsgaranti fra 2019-20 fastsat, idet forudsætningen er, at den samlede ramme udgør kr. 3 mio.

 • I Turnenetværket vælges 20 forestillinger samt 5 boblere. Danskproducerede forestillinger skal have min. 8 opførelser fordelt på min. 3 arrangører. Udenlandsk producerede forestillinger skal opnå min. 3 opførelser fordelt på min. 2 arrangører.
 • Underskudsgarantien udgør som udgangspunkt kr. 16.000, men Styregruppen for Turnenetværket kan beslutte, at ikke omkostningstunge forestillinger tildeles en underskudsgaranti på kr. 10.000 og særligt omkostningstunge produktioner en underskudsgaranti på kr. 32.000. Ansøgere meddeles, hvilke titler der tildeles henholdsvis kr. 10.000, 16.000 og 32.000.
 • En medlemsscene skal købe minimum 2 forskellige forestillinger for at kunne opnå underskudsgaranti.
 • Der kan kun ydes underskudsgaranti fra enten Turnénetværket eller Garantiordningen til en forestilling.
 • Såfremt man opfører en produktion mere end én gang, kan man opnå én underskudsgaranti på det det maksimale beløb (kr. 10.000, 16.000, 32.000), der kan fordeles over antallet af opførelser.
 • Såfremt man har modtaget formidlingstilskud (Pulje 2 og 3), skal der i afregningen for den turnénetværksstøttede forestilling både anføres billetindtægt og forbrug af formidlingstilskud som indtægt. Såfremt der af særlige grunde ikke er brugt formidlingstilskud, skal årsagen anføres. 
 • OBS for sæson 2020/21: Hvis der er bevilget à conto tilskud fra Aktivitetspuljen til en opførelse, som der også søges underskudsgaranti til, så indsættes tilskuddet fra Aktivitetspuljen som ”Anden indtægt”. Hvis tilskuddet fra Aktivitetspuljen reduceres efter indsendt regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen, vil der være mulighed for at få genberegnet underskudsdækningen fra Turnenetværket.


Arrangørmedlemmer:

For at underskudsgarantien kan udløses, skal man:

 • være medlem af Turnéteater.dk
 • i princippet opfylde kriterierne for at modtage Formidlingstilskud fra pulje 2 eller pulje 3 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Klik her for pulje 2  og klik her for pulje 3
 • markedsføre forestillingerne aktivt herunder fremstille pressemateriale/annoncere m.v.
 • stille teknik og teknisk personale til rådighed efter aftale
 • aflønne eller på andre måder sørge for lokalt personale
 • varetage billetsalg og -administration
 • aflægge billetsalgsrapport for samtlige bookede forestillinger under Turnénetværket til Turnéteater.dk
 • købe minimum 2 forskellige produktioner på en sæson
 • deltage aktivt i Turnénetværket m.h.t. at vurdere og booke egnede forestillinger
 • have visioner for udvikling af tilskuerantal – herunder udvikling af nye publikumsgrupper

Yderligere information om mulighederne for at blive optaget som medlem fås ved henvendelse til netværkskoordinatoren på turneteater@gmail.com.


Forestillinger – Producenter:

For at en forestilling kan godkendes til at indgå i netværkets repertoire, skal den være produceret af en producent, der hører under Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavnske Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg.

Udenlandsk producerede forestillinger kan endvidere optages i netværkets repertoire, hvis Projektstøtteudvalget for Scenekunst efter ansøgning godkender produktionen som værende scenekunst i Scenekunstlovens forstand. 

Producenten skal:

 • fremstille salgs, presse- og PR-materiale og stille dette til rådighed for arrangøren
 • fastsætte en samlet pris for salg af forestillingen (indregnet honorar til medvirkende, diæter, ophold, transport, royalties, teknisk udstyr, afviklende teknikere m.m.)
 • kunne afsætte periode(r) inden for én teatersæson (fra 1. juli til 30. juni) til realisering af minimum 8 opførelser fordelt på minimum 3 medlemsarrangører (udenlandske produktioner dog blot minimum 3 opførelser fordelt på minimum 2 medlemsarrangører) af den aktuelle forestilling til scener i netværket
 • overholde deadlines mht. tereba-registrering, kontraktskrivelse og aflevering af salgsmateriale
 • planlægge og realisere de aftalte opførelser

Yderligere information om mulighederne for at få en forestilling optaget i repertoiret fås ved henvendelse til netværkskoordinatoren på turneteater@gmail.com.


Kriterier for udbetaling af underskudsgaranti, sæson 2020/21

På grund af kravet om minimum samlet antal opførelser for at udløse de økonomiske underskudsgarantier kan arrangører ikke springe fra indgåede aftaler.

Kun ved force majeure kan kontraktede opførelser aflyses. Slots- og Kulturstyrelsen har igennem sagsbehandlingspraksis skabt præcedens for at force majeure aflysninger, der bevirker at titlerne kommer under minimumskravet af antal opførelser, eller at medlemsarrangørerne kommer under minimumsantallet af turnénetværksopførelser pr. sæson, ikke får konsekvenser for udbetaling af underskudsgarantierne for sæsonens øvrige opførelser i regi af Turnénetværket.

Forløb for udbetaling af underskudsdækning;

 • Arrangører af forestillinger, der er optaget i Turnenetværket i sæson 2020/21, skal anmode om udbetaling af underskudsdækning på turneteater.dk i perioden fra medio maj til den 21. juni 2021.
 • Evt. realiserede opførelser mellem den 22. juni og den 30. juni afrapporteres efter særlig aftale med Scenit. Kontakt Scenit på turnegaranti@scenit.dk for at aftale nærmere.
 • Anmodning om underskudsdækning kan kun foretages af den person, der har fået tildelt login som økonomiansvarlig for arrangøren.
 • Efter anmodningsfristens udløb beregnes udbetalingsprocenten.
 • Den tildelte underskudsdækning indbetales på den oplyste NEM-konto.


Hvordan udregnes underskudsgarantien?

Underskuddet opgøres som differencen mellem forestillingens pris (ekskl. moms) og indtægterne i forbindelse med forestillingen, herunder billetindtægter ekskl. moms og evt. formidlingstilskud. Har arrangøren modtaget andre tilskud til afholdelse af forestillingen inkl. à conto tilskud fra Aktivitetspuljen, skal de også trækkes fra.

  • Underskudsdækningen kan være kr. 10.000, kr. 16.000 eller kr. 32.000. Beløbene reduceres forholdsmæssigt, såfremt det samlede antal ansøgninger overstiger puljens ramme.
  • Hvis der er givet á conto tilskud fra Aktivitetspuljen til forestillingen og dette beløb senere reduceres, vil der være mulighed for at få genberegnet underskudsgarantien fra Turnenetværket op til den enkelte forestillings tilskudsramme.


Hvordan opgøres formidlingstilskuddet (billettilskuddet)?

Har arrangøren af forestillingen modtaget formidlingstilskud i sæson 2020/21 via Formidlingsordningen, skal den andel af tilskuddet, som er forbrugt medregnes som en indtægt i opgørelsen over underskuddets størrelse.

Er hele formidlingstilskuddet anvendt til forestillingen, medregnes det bevilgede formidlingstilskud til forestillingen som en indtægt i opgørelsen over underskuddets størrelse.

Er formidlingstilskuddet kun delvist anvendt til den konkrete forestilling, så medregnes kun den del, som er brugt til at sænke billetpriserne samt til administration og markedsføring af forestillingen.


Hvad skal udbetalingsanmodningen indeholde?

Ved indsendelse af udbetalingsanmodning skal du afgive erklæring om oplysningernes rigtighed

Hav følgende oplysninger klar før indtastning.

(Punkt 1-3 er er præudfyldt i systemet. Det er arrangørens ansvar at tjekke at oplysningerne er korrekte):

 1. Navn på egen organisation/teaterforening/kulturhus m.v. samt cvr nr. og oplysninger om NEM konto for organisationen.
 2. Navn og e-mail for den økonomiansvarlige, som foretager anmodningen
 3. Producentens navn, forestillingens titel og dato for opførelsen
 4. Forestillingens pris ekskl. moms
 5. Billetsalget skal oplyses i antal billetter, fordelt på:
  1. Antal billetter solgt uden rabat
  2. Antal billetter solgt med rabat til voksne (gratis billetter som del af abonnement/årskort medregnes her)
  3. Antal billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år
  4. Antal fribilletter
 6. Indtægter skal oplyses i kr. ekskl. moms, fordelt på:
  1. Samlede billetindtægter
  2. Andet tilskud/støtte/sponsorat inkl. evt. à conto tilskud fra Aktivitetspuljen
  3. Anvendt formidlingstilskud
 7. I notefeltet skal det anføres om anmodningen har særlige forhold, f.eks.:
  1. hvis underskudsgarantien dækker over flere opførelser af samme produktion
  2. hvis der er givet à conto tilskud fra Aktivitetspuljen
  3. andre forhold af betydning for Turnenetværket eller underskudsdækningen.

Hvis der er booket flere opførelser af samme produktion, og arrangøren ønsker at ”strække” underskudsgarantien over flere opførelser, så indtastes de samlede beløb og billettal (samlet pris for spilleperioden, samlede indtægter/formidlingstilskud og samlede billettal) under én booking. Det skal desuden noteres at underskudsgarantien dækker flere opførelser i notefeltet.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, kan ikke indsendes.


Stikprøvekontrol

Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor i denne beskrivelse. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

Underskudsgarantien er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.


Når du har indsendt udbetalingsanmodningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på op til 10 uger efter tidsfristens udløb.


Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af lov om scenekunst samt tekstanmærkning nr. 208 til Finanslovskonto 21 (Kulturministeriet), som har følgende ordlyd:

Ad tekstanmærkning nr. 208.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen giver Statens Kunstfond hjemmel til at lade genreorganisationerne (ROSA-Dansk Rocksamråd, TEMPI, JazzDanmark og SNYK) samt foreningen Turneteater.dk varetage forvaltningen af udvalgte puljer til musik- og scenekunstformål, herunder afgørelseskompetencen samt udbetalingen fra puljerne. Denne forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, er omfattet af de samme lovbestemmelser og principper, som da Statens Kunstfond selv varetog virksomheden, dvs. forvaltningsloven, offentlighedsloven og almindelige forvaltningsretlige principper. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan påklages Statens Kunstfond.