Garantiordningen – udbetalinger for sæson 2020/21

Hver sæson optager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – efter behandling af ansøgning fra producenter – et antal titler i Garantiordningen for Voksenteater. Arrangører, der opfører disse udvalgte titler, kan i slutningen af den sæson, hvor opførelser har fundet sted, anmode om udbetaling af underskudsgaranti op til 16.000 kr. for én opførelse, dog max. 50 % af forestillingens pris.

Formålet med ordningen er at sikre, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Tilskudsadministrationen for Garantiordningen udføres af foreningen Turnéteater.dk i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som godkender rammer og vilkår for ordningen samt Slots- og Kulturstyrelsen, der som sekretariat for Kunstfonden er tilsynsmyndighed.

Scenit fungerer som Turnéteater.dk’s administrator i forhold til tilskudsberegning og -udbetaling.

For sæson 2020/21

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har i forbindelse med udlægningen af tilskudsadministrationen foretaget justeringer af Garantiordningen.

Fra Sæson 2020/21 gælder det:

 • at arrangører skal anmode om udbetaling af Garantiordningsmidler i slutningen af sæsonen med fælles tidsfrist den 21. juni 2021.
 • at Garantiordningen samlet maksimalt kan udbetale 1,5 mio. kr. i underskudsdækning pr. sæson. Hvis rammen samlet set overskrides, reduceres garantiudbetalingerne med en procentvis nedskrivning af garantisummen pr. forestilling uden noget minimumsbeløb.
 • Der skal afrapporteres billetstatistik for alle opførelser af forestillinger i ordningen uanset om der søges underskudsgaranti eller ej.
 • Arrangører, der ønsker at booke forestillinger, der er optaget i Garantiordningen til realisering i sæson 2020/2021, skal booke disse på www.turneteater.dk samt efterfølgende anmode om udbetaling af garantierne på www.turneteater.dk med deadline den 21. juni 2021.
 • Arrangører skal sætte sig ind i procedurerne vedr. Garantiordningen ved at læse dette: turneteater.dk/om/om-garantiordningen/ 
 • OBS: Hvis der er bevilget à conto tilskud fra Aktivitetspuljen til en opførelse, som der også søges underskudsgaranti til, så indsættes tilskuddet fra Aktivitetspuljen som ”Anden indtægt”. Hvis tilskuddet fra Aktivitetspuljen reduceres efter indsendt regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen, vil der være mulighed for at få genberegnet underskudsdækningen fra Garantiordningen
 • Evt. realiserede opførelser mellem den 16. juni og den 30. juni afrapporteres efter særlig aftale med Scenit. Kontakt Scenit på turnegaranti@scenit.dk for nærmere aftale.


Hvem kan søge?

Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber en forestilling, som er optaget i Garantiordningen for den pågældende sæson.

Se hvilke forestillinger, der er optaget her: www.turneteater.dk

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne i Odense, Aarhus og Aalborg, Den Jyske Opera og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, §18, stk. 1.


Hvad er betingelserne for at opnå underskudsgaranti?

 • Forestillingen skal være offentlig tilgængelig og markedsføres aktivt.
 • Der skal sælges billetter til et normalt prisniveau. Udleveres der gratis billetter til forestillingen i form af en bonusforestilling i forbindelse med et abonnementssalg eller som årskort, skal den opnåede indtægt ved abonnements- eller årskortsalget fordeles på alle forestillinger i abonnementet/årskortet.
 • Anvendt formidlingstilskud til forestillingen skal medregnes som indtægt, jf. nedenfor.
 • Forestillingen må ikke modtage tilskud/underskudsgarantier fra andre turnéordninger.
 • Tilskud fra Aktivitetspuljen skal indsættes som ”Anden indtægt”. Hvis tilskuddet fra Aktivitetspuljen senere reduceres, vil der være mulighed for at få genberegnet underskudsgarantien. Skriv venligst i notefeltet at der er modtaget tilskud fra Aktivitetspuljen for en lettere sagsbehandling.
 • Arrangøren af forestillingen kan kun få én underskudsdækning pr. forestilling (titel) pr. sæson. Såfremt der afholdes flere opførelser af den samme forestilling, vælger arrangøren selv hvilken af opførelserne, der skal søges underskudsgaranti for.
 • Det skal fremgå af markedsføringsmateriale, at forestillingen er udvalgt til Garantiordningen for turnerende teater for voksne af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Se kreditering her https://www.kunst.dk/kunststoette/kreditering.


Hvordan udregnes underskudsgarantien?

Underskuddet opgøres som differencen mellem forestillingens pris (ekskl. moms) og indtægterne i forbindelse med forestillingen, herunder billetindtægter ekskl. moms, evt. overskud fra billetgebyrer og salg af programmer samt evt. formidlingstilskud. Har arrangøren modtaget andre tilskud til afholdelse af forestillingen, skal de også trækkes fra.

 • Underskudsdækningen kan maksimalt være 16.000 kr. Dette beløb reduceres forholdsmæssigt, såfremt det samlede antal ansøgninger overstiger puljens ramme.
 • Underskudsdækningen kan maksimalt udgøre 50 % af forestillingens pris.
 • Underskudsgarantien udbetales til den oplyste NEM-konto

Hvordan opgøres formidlingstilskuddet (billettilskuddet)?

Har arrangøren af forestillingen modtaget formidlingstilskud i sæson 2020/21 via Formidlingsordningen, skal den andel af tilskuddet, som er forbrugt til rabatter, administration og markedsføring, medregnes som en indtægt i opgørelsen over underskuddets størrelse.

Er hele formidlingstilskuddet anvendt til forestillingen, medregnes det bevilgede formidlingstilskud til forestillingen som en indtægt i opgørelsen over underskuddets størrelse.

Er formidlingstilskuddet kun delvist anvendt til den konkrete forestilling, så medregnes kun den del, som er brugt til at sænke billetpriserne samt til administration og markedsføring af forestillingen.

Hvad skal udbetalingsanmodningen indeholde?

Ved indsendelse af udbetalingsanmodning skal du afgive erklæring om oplysningernes rigtighed.

Hav følgende oplysninger klar før indtastning:

 • Navn på egen organisation/teaterforening/kulturhus m.v. samt cvr nr. og oplysninger om NEM konto for organisationen.
 • Navn og e-mail for den økonomiansvarlige, som foretager anmodningen
 • Producentens navn, forestillingens titel og dato for opførelsen samt forestillingens pris ekskl. moms
 • Billetsalget skal oplyses i antal billetter, fordelt på:
  • Antal billetter solgt uden rabat
  • Antal billetter solgt med rabat til voksne (gratis billetter som del af abonnement/årskort medregnes her)
  • Antal billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år
  • Antal fribilletter
 • Indtægter skal oplyses i kr. ekskl. moms, fordelt på:
  • Samlede billetindtægter og evt. afledte indtægter. Ved årskortbilletter beregnes den gennemsnitlige betaling pr forestilling med årskort ganget med antal årskortbilletter til den pågældende opførelse.
  • Andet tilskud/støtte/sponsorat.
 • Anvendt formidlingstilskud opgives som det beløb, der benyttes. Beløbet er ikke underlagt momsregler.
 • I notefeltet skal det anføres, om anmodningen har særlige forhold, f.eks.:
  • Om der er ydet tilskud fra Aktivitetspuljen (beløb angives i ”Anden indtægt”)
  • andre forhold af betydning for garanti-udbetaling.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, kan ikke behandles.


Stikprøvekontrol

Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor i denne beskrivelse. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

Underskudsgarantien er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.


Når du har indsendt udbetalingsanmodningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på op til 10 uger efter tidsfristens udløb.


Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af lov om scenekunst samt tekstanmærkning nr. 208 til Finanslovskonto 21 (Kulturministeriet), som har følgende ordlyd:

Ad tekstanmærkning nr. 208.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen giver Statens Kunstfond hjemmel til at lade genreorganisationerne (ROSA-Dansk Rocksamråd, TEMPI, JazzDanmark og SNYK) samt foreningen Turneteater.dk varetage forvaltningen af udvalgte puljer til musik- og scenekunstformål, herunder afgørelseskompetencen samt udbetalingen fra puljerne. Denne forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, er omfattet af de samme lovbestemmelser og principper, som da Statens Kunstfond selv varetog virksomheden, dvs. forvaltningsloven, offentlighedsloven og almindelige forvaltningsretlige principper. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan påklages Statens Kunstfond.