Turnénetværket for voksenteater er et netværk bestående af pt. ca. 60 danske scener, som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet. Hver sæson udpeger netværket et antal forestillinger foreslået af producenter, som præsenteres på netværkets scener.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond yder en særlig underskudsgaranti (16.000 kr. pr. opførelse som udgangspunkt) til scenerne optaget i turnénetværket i forbindelse med køb af de forestillinger, netværket optager i sit repertoire hver sæson.

Arrangørmedlemmer:

For at underskudsgarantien kan udløses, skal man:

 • være medlem af netværket (scener der hører under Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Århus, Odense og Ålborg kan optages som medlemmer. I praksis kan også teaterforeninger optages som medlemmer. Teaterforeningerne hører til Kulturministeriets støtteområde, som beskrevet i Scenekunstlovens §24).
 • i princippet opfylde kriterierne for at modtage Formidlingstilskud fra pulje 2 eller pulje 3 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Se https://www.kunst.dk/kunstomraader/scenekunst/formidlingsordningen/
 • stille scene til rådighed uden omkostning for producenter af forestillinger
 • markedsføre forestillingerne lokalt herunder fremstille pressemateriale/annoncer mv.
 • stille teknik og teknisk personale til rådighed efter aftale
 • aflønne eller på andre måder sørge for lokalt personale
 • varetage billetsalg og -administration
 • aflægge billetsalgs- og markedsføringsrapport til Kulturstyrelsen
 • købe minimum 2 forskellige produktioner på en sæson
 • deltage aktivt i turnénetværket mht at foreslå, nominere, booke og drøfte egnede forestillinger
 • have visioner for udvikling af tilskuerantal – herunder udvikling af nye publikumsgrupper

Yderligere information om medlemskab af netværket kan fås på https://www.kunst.dk/kunstomraader/scenekunst/initiativer/turnenetvaerk-for-voksenteater/

Yderligere information om mulighederne for at blive optaget som medlem eller at få en forestilling optaget i repertoiret fås ved henvendelse til netværkskoordinatoren på turneteater@gmail.com.


Forestillinger – Producenter:

For at en forestilling kan godkendes til at indgå i netværkets repertoire skal den være produceret af en producent, der hører under Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Århus, Odense og Ålborg.

Udenlandsk producerede forestillinger kan endvidere optages i netværkets repertoire, hvis Projektstøtteudvalget for Scenekunst efter ansøgning godkender produktionen som værende scenekunst i Scenekunstlovens forstand.

Producenten skal:

 • forestå salg af og udbredelse af egen forestilling
 • fremstille salgs, presse- og PR-materiale og stille dette til rådighed for arrangøren
 • fastsætte en samlet pris for salg af forestillingen (indregnet honorar til medvirkende, diæter, ophold, transport, royalties, teknisk udstyr, afviklende teknikere m.m.)
 • kunne afsætte periode(r) indenfor én teatersæson (fra 1. juli til 30. juni) til realisering af minimum 8 opførelser fordelt på minimum 3 medlemsarrangører (udenlandske produktioner dog blot minimum 3 opførelser fordelt på minimum 2 medlemsarrangører) af den aktuelle forestilling til scener i netværket
 • overholde visse deadlines mht tereba-registrering, kontraktskrivelse og aflevering af salgsmateriale
 • planlægge og realisere de aftalte opførelser

Timing for planlægning af Turnenetværkssæson 19/20:
1/10 – 21/10, 2018:
Producenter af nyskabende og eksperimenterende voksenturneteater foreslår egne forestillinger – indeholdende fokuserede beskrivelser og salgs-data – på www.turneteater.dk.

Se hvilke beskrivelser og salgs-data producenten skal indtaste i denne PDF-kopi af onlineformularen: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/turneteater-forslagsformular-2019-2020.pdf.

Se her et par anbefalinger m.h.t. at præsentere dit forslag effektivt: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/faq-producenter.pdf.

Evt. internationale produktioner foreslås af Turnenetværkets medlemmer i samspil med de evt. udenlandske producenter/agenturer.

OBS: Turnenetværket har en praksis for at fravælge forestillinger, der allerede har været turnerealiseret tidligere i regi af Turnenetværket.

Indtil d. 28/10, 2018:
Turnenetværkets medlemsscener afgiver thumbs-ups (vurderer om producentens forslag lever op til Turnenetværkets formål.)

Opnår forslaget mere end 1/3 thumbs-ups af det samlede medlemsantal (p.t. 63 medlemmer, dvs. 21 thumbs-ups), bliver den foreslåede forestilling dermed “godkendt til drøftelse” i f.m. det kommende medlems/kurateringsmøde.

7/11, 2018: 
Turnenetværket afholder medlems/kurateringsmøde. Kuratormødet udvælger 20 titler, af dem der er i spil, og disse tilbydes turné.
Desuden vælges 5 suppleant-titler (såkaldte ”boblere”), der tilbydes turné i det tilfælde at en eller flere af de 20 udvalgte alligevel ikke realiseres af forskellige årsager.

Umiddelbart efter kurateringsmødet d. 7. november meddeler Turnenetværket de foreslående eller ansøgende producenter om hvilke 20 titler der er valgt.

Fra 8/11, 2018:
Turnenetværkets medlemmer begynder at booke opførelser blandt de udvalgte 20 titler.

Producenterne godkender medlemsarrangørens dato-anmodning/booking eller afviser dato-anmodningen hvis bookingen ikke passer ind i turlogistikken. Ved at tale sammen på mail eller i telefonen finder producenten og arrangøren sammen en passende dato som så producenten godkender i systemet. Både producenten og medlemmet kan annullere en indgået aftale i bookingsystemet, hvis det viser sig at aftalen af en eller anden årsag ikke kan realiseres.

(OBS: DT teaterseminar: 2018: 16. – 18. november 2018 – Kolding)

27/1, 2019:
Endelig deadline for medlemmers valg af opførelser og afgørelse om turnerealisering.

I perioden 8/11-18 til 27/1-19 – og derefter – monitorerer Turnenetværkets koordinator booking-udviklingen. Er der titler der “hænger,” kommunikerer koordinator med de aktuelle producenter med henblik på afklaring af turnerealisering, og “boblere” kan komme i spil.

Er der forestillinger som efter d. 27/1, 2019 ikke kan opfylde kriterierne for at blive realiseret således at medlemsarrangørerne kan opnå underskudsgaranti via Turnenetværksordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen på vegne af Projektstøtteudvalget for Scenekunst, bortfalder disse i Turnenetværkets regi og erstattes af én eller flere af de såkaldte “boblere”.

Herefter justerer medlemsarrangørerne sine bookinger og producenterne skal binde medlemsarrangørernes booking ved at indgå en skriftlig kontrakt (Turnénetværket anbefaler at Danmarks Teaterforeningers standard kontraktskabelon benyttes: http://www.dk-teaterforeninger.dk/information-dts-standardkontrakt.html) som er et dokument mellem producenten og arrangøren.

P.g.a. den gensidige afhængighed medlemsarrangørerne iblandt – grundet krav om minimum antal opførelser for at udløse de økonomiske underskudsgarantier – kan arrangører, der har indgået aftaler om opførelser ikke springe fra indgåede aftaler.

Kun ved force majeure kan kontraktede opførelser aflyses. Slots- og Kulturstyrelsen har igennem sagsbehandlingspraksis skabt præcedens for at force majeure aflysninger – der bevirker at titlerne kommer under minimumskravet af antal opførelser, eller at medlemsarrangørerne kommer under minimumsantallet af turnenetværksopførelser pr. sæson – ikke får konsekvenser for udbetaling af underskudsgarantierne for sæsonens øvrige opførelser i regi af Turnenetværket.

Medlemsarrangører og producenter kan indgå aftaler om opførelser efter deadlinen d. 27. januar 2019 og frem til en aftalt opførelsesdato mens sæsonen “ruller”. Man skal blot huske at booke / opdatere aftalerne i bookingsystemet.

Friere rammer gældende fra sæson 19/20:

Turnenetværkets Styregruppe har efter forhandlinger med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst opnået friere rammer gældende fra sæson 19/20.

Dette betyder at fra 19/20 er der flg. supplerende/afvigende kriterier i f.t. 18/19-sæsonen:

 • Underskudsgarantien udgør kr. 16.000, men Styregruppen kan beslutte, at ikke omkostningstunge forestillinger tildeles en underskudsgaranti på kr. 10.000, ligesom Styregruppen kan tildele særligt omkostningstunge produktioner en underskudsgaranti på kr. 32.000. Styregruppen vil inden novembermødets afholdelse meddele, hvilke ansøgere der er tildelt henholdsvis kr. 10.000 og 32.000.
 • Såfremt man opfører en produktion mere end én gang, kan man opnå én underskudsgaranti på det det maksimale beløb (kr. 10.000, 16.000, 32.000), der kan fordeles over antallet af opførelser.
 • Såfremt man har modtaget formidlingstilskud (Pulje 2 og 3), skal der i afregningen for den turnénetværksstøttede forestilling som indtægt både anføres billetindtægt og forbrug af formidlingstilskud. Såfremt der af særlige grunde ikke er brugt formidlingstilskud, skal årsagen anføres.

Se rammerne for sæson 19/20 her: Vedtaget af PUS_4_9_2018_Bilag A – Rammerne for Turneìnetværkets underskudsgaranti sæson 2019-20.


Udbetaling af underskudsgarantierne med henblik på sæson 18/19:

Kriterier for udbetaling af underskudsgaranti fra Turnenetværkspuljen administreret af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) på vegne af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) – gældende fra sæson 18/19 for de individuelle medlemsscener:

(Disse kriterier skal medlemsscenen selv være opmærksom på)
Der kan maksimalt opnås 16.000 kr. i underskudsgaranti pr. forestillingstitel.

Der skal tages entré til de opførelser man ansøger om Turnénetværks-underskudsgaranti.

Der kan makimalt opnås underskudsgaranti til 1 opførelse af samme forestilling.

Der kan kun ydes underskudsgaranti fra enten Turnenetværket eller Garantiordningen for Voksenteater. Man kan således ikke præsentere/opføre en forestillingstitel og opnå underskudsgaranti fra begge ordninger til samme opførelse (i tilfælde af at den valgte forestillingstitel har opnået garanti fra begge disse ordninger), eller kombinere disse underskudsgarantiordninger til flere opførelser af samme titel i samme sæson.

Underskudsdækningen er betinget af, at den enkelte scene i netværket har aftaget minimum 2 forskellige produktioner igennem én teatersæson.

Et medlem må gerne vælge at springe én sæson over eller blot at præsentere én forestilling i én sæson. For at opretholde medlemsskabet skal medlemmet dog, hvis dette vælges, præsentere minimum 2 forskellige forestillinger sæsonen inden eller efter “orlovssæsonen”. Overholdes dette minimumsopførelseskriterie over en 2-sæsonsperiode ikke, bliver medlemmet ekskluderet af Turnenetværket. Medlemmet kan efterfølgende ansøge om (gen)optagelse, på lige vilkår som øvrige teaterarrangører, når arrangøren er klar til det.

Vælger et medlem blot at præsentere én forestilling i én sæson bortfalder muligheden for at anmode om underskudsgarantien på denne ene opførelse i den aktuelle sæson.

Medlemmet skal dokumentere sine Turnenetværksopførelser, beregne garantibeløbet – efter fratræk af billetsalgsindtægter og anvendt Formidlingstilskud i pulje 2 eller pulje 3 – og anmode Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) om udbetaling af underskudsgarantien for den samlede sæsons opførelser for den netop overståede sæson.

Fristen for indsendelse af anmodning ift sæson 18/19 er d. 1/7-2019. 
Se link vedr. anmodning om udbetaling af underskudsgaranti for sæson 18/19 her: https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/turnenetvaerk-underskudsgaranti/.

Misser medlemmet denne deadline mistes muligheden for at opnå den turnenetværksrelaterede underskudsgaranti.

Medlemmet skal benytte det aktuelle afrapporteringsskema, som man finder på www.kunst.dk. Her er også vejledninger i hvorledes underskudsgarantien beregnes. Har medlemmet spørgsmål til beregningerne bedes man stille disse til den angivne kontaktperson i Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

Rammen for underskudsgarantien til Turnénetværksordningen er på 3. mill. kr. Hvis medlemmerne samlet set anmoder om mere end 3 mill. kr. – altså hvis underskudsgarantibehovet samlet set overstiger rammen, vil medlemmer, der står til at få udbetalt en samlet garantisum på over 48.000 kr. (svarende til udnyttelse af standard-garanti for i alt 3 forestillingstitler), få reduceret sin garantiudbetaling relativt – udover de 48.000 kr. -, alt efter, hvor meget garantistøtte man anmoder om, således at den totale udbetalte garantisum efter reduktionerne rammer 3 mill. kr.

Kollektivt gældende for hele Turnenetværket:
(Dette sørger koordinatoren og Styregruppen for bliver overholdt.)

Danske forestillinger skal minimum opnå 8 opførelser fordelt på minimum 3 forskellige medlemsarrangører.

Internationalt producerede forestillinger skal minimum opnå 3 opførelser fordelt på minimum 2 forskellige medlemsarrangører.

Turnenetværket in brief

The Danish touring network for adult Theater (17+) is focusing on experimental and innovative stage art. The activities of the network are supported by the Danish Arts Council.

The support means that a presenter, who is member of the network, can have refunded up to certain amount as a deficit garantee, if a presentation of a selected performance is resulting in an economically loss. 

Each season the ca. 60 active presenters/venues – spread over Denmark – coordinate tours for max. 20 titles – Danish or Internationally produced.

Danish producers/compagnies suggest own titles … the venue members of the network suggest international productions.

The periode for suggestions for the season of eg 19/20 is in 3 weeks of October 2018. Hereafter the members firstly select among all suggestions in relation to the grade of innovation… if the title fits the aim of the network.

If enough members says ok, the title will be availeble for pencil bookings.

All suggestions, bookings etc happen on a online-system.

During November 2018 the network meet face-to-face and select 20 of the suggested titles for realization.

We aim to close the bookings latest January, 2019… then the producers can close the final contracts with the presenting venues.

So if you are interested in suggesting a work within this touring system – a work produced for adults (+17) and which can be defined as experimental and innovative –  you will need a network member to help/assist you.

www.turneteater.dk (website only in Danish)

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2018/2019:

FLYGT: Det Flydende Teater
TRUE.STORY: Sort/Hvid
LANDET UDEN DRØMME: Fix&Foxy
PANIC DAY: Uppercut Danseteater
J O B – ET ENKELT MENNESKE: Off Off/Produktion
KAFFE & KÆRLIGHED: Scene42
GROUNDED: Teatret Svalegangen
KROPPEN: Bådteatret
LYST#2: Teater Bæst
NAUTILUS AF TRYGWE WAKENSHAW (NZ): Baltoppen LIVE (Int.)
UDVANDRERNE: danskdansk
ALT FOR VERDEN: Scene42
RED BASTARD AF ERIC DAVIS (US): Teater V (Int.)
KING LEAR: Teatret Møllen
KUNSTEN AT DØ: Paolo Nani Teater
RANDOM: Livingstones Kabinet
THE BEATROOTS: Teatergrad
JAGTEN PÅ DET GRÅ GULD: Don Gnu
INDFØDSRETSPRØVEN: Mungo Park Kolding
ROCKY!: Husets Teater

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2017/2018:

A SNOWBALL’s CHANCE IN HELL: DonGnu
BESKÆRING: CoreAct
DEMOKRATI: Teatergrad
Det der er tilbage: GLiMT
FALDET: Teater FÅR302
JÆGERNE: Teater O
Kinder K: Holland House
OPVISNING I LAVT SELVVÆRD: Cheer Extreme og Sort/Hvid
STEREO: recoil performance Group
UDSIGTER FRA MIN BEDSTEMORS KØKKEN: WunderVerk
UDSPRING: Teater Rio Rose
Ulvehøjen: Limfjordsteatret
Væbnet med Vinger: Teater (D)CNSTRCT
Welcome to Denmark!: Paradox Teater
The Great Paradox of Play: Rapid Eye
IMMIGRANTEN: V-Effekten & Det Dramatiske Udgangspunkt
Las Expertas: La Cie Albadulake (ES)
Solitudes Duo: Daniel Léveillé (CA)
In Memoriam: El Retrete de Dorian Gray (ES)
YOKAI: THE KRUMPLE (FR/NO/DE/DK)

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2016/2017:

Træt Lever og Tungt Hjerte: Limfjordsteatret
Abrahams Børn: Teatret
En mand der hedder OVE: Teatret Møllen
M.I.S. – natten lang: DonGnu
ANKOMSTEN: Teater Rio Rose
Je suis Storm P: Det Flydende Teater
AIRPORT: Kristján Ingimarsson Company
PETRUSHKA – EXTENDED: Granhøj Dans
The Einstein of Sex: Livingstones Kabinet
No Planet B: POWERPLAY / Teater V
Rammer: GLiMT
KRAKEN: Trygve Wakenshaw (NZ)
Portraits in Motion: Volker Gerling (DE)
Stik Mig en Muse – De Damer går til filmen: De Damers / Agenzy
UDDRIVELSEN: WILLE & LUND / Teater V
POST NO BILLS: Kitt Johnson X-act
Dirigenten: Tobias Trier
Love Loop: Sydhavns Teater
SkatMat: Teater St. TV
H.C. Andersens Samlede Eventyr: Mungo Park Allerød

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2015/2016:

Zappa Retro / Hvidovre Egnsteater: Vestvolden
Frøken Smillas Fornemmelser for Sne: Det Dramatiske Udgangspunkt
Grinet & Døden: Det Flydende Teater – Teatergrad
Rite of the Spring – Extended: Granhøj Dans
Konstellationer: NEPO Teatret
Perker Caberét: danskdansk
Et Dukkehjem: Teatergrad
SygtSund: Teatret St.Tv.
Yahya Hassans Digte: Mungo Park Kolding
839 Dage: Baggårdteatret
Et Mobilt Dukkehjem: Sydhavn Teater
Det Store Skuffejern: Per, Per og Peter – Jangmarks Agentur
N.A.R.G.: DonGnu
Små Katastrofer: Paolo Nani Teater
Rød Kanin Hvid Kanin: Teater V
7 Runer: Next Zone
Folkeskolereformen: Mungo Park Kolding
Late Night Bukowski: Jangmarks Agentur
Tilbage til Haifa: Teatret Møllen
Gertrude Stein: Louise Schouw Teater
Jeg er Rig: Teater Guld
Hexerie eller Blind Alarm: Teatret Møllen
Anne Marie gift Carl-Nielsen: Mungo Park Kolding
Slemmer Dreng: Limfjordsteatret
Ritualet af Ingmar Bergman: Teater Får 302
On/Volt: recoil performance group
Next Door: Out of Balanz
Mit Mørke: Five Feet
9. April: Teater2
Dance for Me: DFM Company (IS)
Glitch: Johan Welton (SE)
Kim Noble: You’re not Alone / Soho Theatre (UK)
Prisms: Montreal Dance (CA)
Mythobarbital: Abattoir Fermé (BE)
The Pianist: Circo Aereo (FIN)
Zoom & Story of …: Location X – Zodiak (FIN)

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2014/2015:

Bo Bedre: Mungo Park Allerød
På toppen: Randers Egnsteater
Marias Testamente: Teatret Gruppe 38
Bobler: Vigga Bro
Lovesong: Nepo Teatret
Jeg er rig: Teater Guld
Rejsen: Vendsyssel Teater
Vil ikke forstyrres: Limfjordsteatret
Deadline: Teatret st. tv.
3 BRØDRE: Alias Teaterproduktion
Vi elsker thaidamer: Thy Teater
Ultimatum: Holbæk Teater
Guldgraveren: Teatret Møllen
Den som blinker er bange for døden: Det Dramatiske Udgangspunkt
Klip: Livingstones Kabinet
Feral: Tortoise in a Nutshell (UK)
839: Baggaardteatret
Pagten: Det Flydende Teater
N.A.R.G.: DonGnu
Men&Mahler: Granhøj Dans
The Conspiracy of Spring: Mute Comp. Physical Theatre
The Table: Karbido (PL)

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2013/2014:

Et år med magisk tænkning: Louise Schouw Teater
I Lie Down With a Crocodile – Sange fra reptilhjernen: Livingstones Kabinet
Orphan Circus: Les Sages Fous (CA)
Leo: Circle of Eleven/2YD (CA/DE)
Blam!: Neander Teater
Sort på hvidt: Teater Rio Rose
Gud taler ud!: Husets Teater
Living Room: recoil performance group
Kvinde Kend Dit Skab: DonGnu

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2012/2013:

Aline ikke Alene: Granhøj Dans
The Adventures of Alvin Sputnik: Deep Sea Explorer Perth Theatre (AUS)
Himmel og jord: Teater Rio Rose
Taasinge: BaggårdTeatret
Slutspil: Comedieteatret og Teatret ved Sorte Hest
Forførerens Dagbog: Mungo Park

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2011/2012:

Slips inside: Okidok (BE)
Kvinde kend din krop: Mungo Park Allerød
Stilhedens Symfoni: Pernille Garde
Paul Morocco & Olé: Fun for Fun (ES)
Blondinen, brunetten, svinet og sengen: Jysk Turnéteater
Hjardemål: Thy Teater
Er du os?: GLiMT

Turnénetværkets forestillinger i sæson 2010/2011:

Jekyll & Hyde: Paolo Nani
Pinkie: Limfjordsteatret
INTER_FACE: Thomas Sandberg
Dance me to the end on/off Love: Granhøj Dans
Den allersidste Dans: Mungo Park Allerød
Slagmark #1-4: Teater Rio Rose